پرسشنامه سلامت روانی (scl 25)

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سلامت روانی 25 سؤالی  (SCL- 25) ،
در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

با توجه به گزارشهای مختلف مبنی بر تک بعدی بودن SCL-90-R و توصیه به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجش آسیب روانی عمومی، به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرمها یا اختلالات متعدد، ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیبشناسی روانی عمومی با استفاده از SCL-90-R ضروری به نظر میرسید (نجاریان و داودی، .(1380 این آزمون شامل 25 سؤال 5 گزینهای (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد و بهشدت) است.

اعتبار آزمون
همسانی درونی این آزمون در دختران 0/97 و در پسران 0/98 و به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی 5 هفته در کل نمونه 0/78، در نمونه دختران 0/77 و در نمونه پسران 0/79 بهدست آمد (نجاریان و داودی، .(1380 ضریب اعتبار محاسبه شده برای مقیاس سلامتروان 0/932 بوده است (ریاحی و همکاران، .(1389

روایی آزمون
دامنه ضرایب همبستگی بین SCL-25 و SCL-90-R از 0/80 تا 0/95 میباشد. مقدار واریانس تبیین شده توسط این آزمون از کل آزمون SCL-90-R برابر با 45/393 درصد است یعنی اینکه بعد از تحلیل عامل آزمون SCL-90-R عامل اول آن به تنهایی 45/393 درصد آن را تبیین میکرد.

همبستگی بین SCL-90-R و SCL-25 برابر با 0/95 بهدست آمده است و همبستگی همه عاملهای SCL-90-R با SCL-25 معنادار میباشند. بنابراین میتوان گفت که این آزمون یک آزمون روا و معتبر برای سنجش آسیب روانی عمومی است. سایر مطالعات نیز نشان دادهاند که آزمون SCL-25 (جدول (4 -3 از روایی قابل قبولی برخوردار است (نجاریان و داودی، .(1380

نمرهگذاری آزمون
برای نمرهگذاری آزمون از شیوه SCL-90-R استفاده میشود (نجاریان و داودی، .(1380 در این آزمون به گزینههای هیچ 0، کمی 1، تاحدی 2، زیاد 3 و بهشدت 4 نمره داده میشود. کسب نمرههای پایینتر، حاکی از سلامت روانی بالاتر بوده و کسب نمره خام بالاتر از 65 فرد را مشکوک به اختلال روانی نشان میدهد (ریاحی و همکاران، .(1389 این آزمون از 9 عامل تشکیل شده است (جدول .(3-3

 

هنجار آزمون
میانگین نمره دختران (46/82) با انحراف معیار (26/42)، میانگین نمره پسران (44/40) با انحراف معیار (25/61) و میانگین کل
(45/73) و انحراف معیار (26/02) بهدست آمده است. با توجه به شاخصهای توصیفی بهدست آمده نمره 73 برای دختران و نمره
70 برای پسران به عنوان نمره برش در نظر گرفته میشود.

 

منبع:
امینپور، حسن؛ زارع، حسین؛ کاربرد آزمونهای روانی، تهران، دانشگاه پیام نور،.1394
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1686 مشاهده

کد فایل:43700

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۷

حجم فایل ها:17.6 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط