پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سلامت عمومی 28 سؤالی،
در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی آزمون
آزمون سلامت عمومی یک »آزمون سرندی« مبتنی بر روش خود گزارشدهی است (کانپل و همکاران، (2003 که با هدف شناسایی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار میگیرد (گلدبرگ، (1972 و آن را میتوان به عنوان مجموعه سؤالهایی در نظر گرفت که از پایینترین سطوح نشانههای مشترک مرضی که در اختلالهای مختلف روانی وجود دارند تشکیل شده است و بدین ترتیب میتواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آن هایی که خود را سالم میپندارند متمایز کند. بنابراین هدف آن دستیابی به تشخیصی خاص در سلسله مراتب بیماریهای روانی نیست بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت روانی است.

این آزمون اولین بار توسط گلدبرگ در 1972 برای غربالگری اختلالات روانشناختی غیرسایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع طراحی شده است. فرم اصلی آن دارای 60 سؤال از نوع بسته پاسخ است. متن آزمون درباره وضع کسالت و ناراحتیها و به طور کلی سلامت عمومی فرد با تأکید بر مسائل روانشناختی، جسمانی و اجتماعی در زمان حال است. گلدبرگ و هیلر در سال 1979 فرم 28 سؤالی آن را از طریق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آم طراحی کردند (مدیر گلستان، .(1381 این آزمون به 38 زبان مختلف دنیا ترجمه شده است و تحقیقات مختلفی در 70 کشور جهان بر روی آن انجام شده است. روایی و اعتبار فرمهای مختلف این آزمون در دهها تحقیق مختلف و مطالعات فراوان دیگر به اثبات رسیده است.

در این آزمون به دو طبقه اصلی از پدیدهها از جمله ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنشوری »سالم« و بروز پدیدههای جدید با ماهیت معلول کننده توجه میشود. در حال حاضر این نکته آشکار شده است که پارهای از سطوح نشانههای مرضی را میتوان بهوسیله مصاحبههای استاندارد شده روانپزشکی تشخیص داد اما پایینتر از سطح معینی، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر- آستانهای و عدم تشخیص آن وجود دارد.

آزمون سلامت عمومی این امکان را برای پژوهشگران فراهم میکند تا بتوانند به اطلاعاتی فراتر از آنچه از یک آزمون کلی حاصل میشود، دست یابند.

این آزمون به بررسی 4 عامل میپردازد:


عامل:A علائم جسمانی1 (شکایات جسمانی): شامل مواردی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنهاست و نشانههای بدنی را در برمیگیرد. این عامل، دریافتهای حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگیهای هیجانی همراهند، ارزشیابی میکند. شامل سؤالهای 1 -7 آزمون است.

عامل :B علائم اضطرابی2 و اختلال خواب (اضطراب و بیخوابی): شامل مواردی است که با اضطراب و بیخوابی مرتبطند. شامل سؤالهای 8 -14 آست.

عامل :C اختلال در کارکرد اجتماعی:3 گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفهای و مسائل زندگی روزمره میسنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی، آشکار میکند. شامل سؤالهای 15 - 21 سؤال در آزمون است.

عامل :D علائم افسردگی:4 دربرگیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبطند. شامل سؤالهای 22 -28 در آزمون است.

مدت زمان لازم برای اجرای آزمون به طور متوسط حدود 10 تا 12 دقیقه است.اعتبار ازمون


برای محاسبه اعتبار آزمون محققان از روشهای مختلفی استفاده کردهاند. چان (1985) و کییس (1984)، ثبات درونی آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/93، گلدبرگ و هیلر 0/93 (1979) نیز اعتبار آزمون را با استفاده از روش بازآزمایی به فاصله 8 ماه 0/90 ذکر کردهاند.

اعتبار آزمون برای کل آزمون 0/91 و برای خرده آزمونها 0/77 تا 0/82 گزارش شده است (امیدیان، 1382، به نقل از عناصری، .(1386

ضریب اعتبار با استفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ برابر با 0/88 بهدست آمد. همچنین اعتبار این آزمون 0/67 الی 0/76 و اعتبار دو نیمه کردن 0/83 و پایایی بازآزمایی 0/85 گزارش شده است (رجبی و همکاران، .(1384

تقوی (1380) ویژگیهای روانسنجی را بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز انجام داد و ضرایب اعتبار بازآزمایی 0/70، دو نیمه کردن 0/93 و آلفای کرونباخ 0/90 را بهدست آورد.

مطالعات باقری یزدی و همکاران (1374)، یعقوبی و همکاران (1374) و گلدبرگ (1989) اعتبار آزمون را در حدود 0/84 - 0/88 ذکر کردهاند.

به منظور برآورد اعتبار آزمون سلامت عمومی نتایج فراتحلیلی نشان میدهد که متوسط حساسیت آزمون برابر 0/84 و متوسط ویژگی آن برابر 0/82 است (ویلیلمز و گلبرگ، .(1987

روایی آزمون


برای بررسی روایی آزمون از روشهای مختلفی استفاده شده است.


-    روایی سازه: در پژوهش بهمنی و عسکری 4 (1385) عامل به روش تحلیل عاملی تأییدی استخراج شد، این 4 عامل 69/55 درصد واریانس کل آزمون را تبیین میکنند (ابراهیمی و همکاران، .(1386

-    روایی همزمان: آزمون سلامت روانی از طریق اجرای همزمان آزمون سلامت عمومی با عامل بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی -0/87 و معناداری نشان داد. این نتیجه روایی همزمان آزمون سلامت عمومی را تأیید میکند.


کالمن، ویلسون و کالمن (1983) دو آزمون سلامت عمومی و » مقیاس ناامیدی بک« را اجرا نمودند و ضریب همزمان 0/69 را گزارش نمودند. از نظر روایی همزمان همبستگی بین نمرههای آزمونهای GHQ-28 و SCL-90-R در عاملهای آزمون و نمرههای کل معنادار بود (نوربالا و همکاران، .(1387

-    روایی تفکیکی: نتایج پژوهش بشارت (1388) نشان میدهد این آزمون از روایی تفکیکی که به منظور جداسازی افراد در دو امتداد بهنجار و نابهنجار تمایز ایجاد میکند، برخوردار است.

-    روایی ملاکی: برای بررسی روایی ملاکی از همبستگی نمرههای آزمون با تشخیص براساس مصاحبه بالینی روانپزشکی استفاده شد و ضریب همبستگی 0/781 بهدست آمد. بنابراین میتوان گفت که این آزمون با قدرت بالایی توان پیشبینی و تشخیص افراد بیمار از افراد سالم را دارد (ابراهیمی و همکاران، .(1386

نمرهگذاری آزمون


در تمامی سؤالها، آزمودنی باید یکی از گزینهای اصلاً، درحد معمول، بیشتر از حد معمول و خیلی بیشتر از حد معمول را که با اوضاع و احوال او مطابقت دارد مشخص نماید (یعقوبی و همکاران، .(1391

دو شیوه نمرهگذاری برای آزمون وجود دارد: یکی روش نمرهگذاری به صورت لیکرت است که به اصلاً نمره صفر، درحد معمول نمره 1، بیشتر از حد معمول نمره 2 و خیلی بیشتر از حد معمول نمره 3 در نظر گرفته میشود. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی با این روش به ترتیب 0 و 84 خواهد بود. دیگری روش نمرهگذاری بهصورت سنتی است که به گزینهها به صورت (1-1-0-0) نمره داده میشود. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی با این روش به ترتیب 0 و 28 خواهد شد.

از روش نمرهگذاری سنتی برای غربالگری اختلالات روانی و از روش نمرهگذاری لیکرت برای مطالعه اثربخشی مداخلات در مطالعات جهانی و داخلی استفاده شده است (هاشمی نظری و همکاران، .(1386

در این آزمون نمره پایینتر نشاندهنده سلامتی و نمره بالاتر حاکی از عدم سلامتی و وجود ناراحتی یا اختلال روانی در فرد است.


هنجار آزمون


نتایج بررسی مقدماتی در گیلان توسط یعقوبی، نصر، براهنی و شاهمحمدی (1374) و گلدبرگ و همکاران (1997) نشان داد که حساسیت این آزمون در بهترین حالت نمره برش 23 و برای هر کدام از عاملها 6 میباشد.

در این آزمون با استفاده از روش نمرهگذاری سنتی برای هر یک از عاملها نمره برش 6 در نظر گرفته میشود (هاشمی نظری و همکاران، 1386 و نوربالا و همکاران، .(1387 با این روش نمرهگذاری کسانی که نمره 6 و کمتر بهدست آوردهاند به عنوان فرد سالم و کسانی که نمره 7 و بالاتر گرفتهاند مشکوک به اختلال هستند.

با استفاده از روش نمرهگذاری لیکرتی توسط نوربالا و همکاران (1387)، حمید و همکاران (1391) و هاشمی نظری و همکاران (1386) نمره 23 و در مطالعه فروزنده و همکاران (1382) نمره 22 به عنوان نمره برش در نظر گرفته شده است. با این روش نمرهگذاری کسانی که نمره 23 و کمتر بهدست آوردهاند به عنوان فرد سالم و کسانی که نمره 24 و بالاتر گرفتهاند مشکوک به اختلال هستند.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 976 مشاهده

کد فایل:43740

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۹

حجم فایل ها:21 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط