پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سلامت عمومی GHQ-12،

در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی آزمون

آزمون سلامت عمومی 12 سؤالی (3-2) از آزمون GHQ-28 استخراج شد (مدیر گلستان،(1381 و از 2 عامل اصلی نشانههای سلامت روانی مثبت و نشانههای اختلالات روانی تشکیل شده است (هر عامل 6 سؤال دارد). سؤالهای آزمون به صورت 4 گزینهای (اصلاً، درحدمعمول، بیشتر از حد معمول و خیلی بیشتر از حد معمول) است. در مطالعات داخل کشور استفاده از GHQ-28 موارد متعددتری را نسبت به GHQ-12 به خود اختصاص داده است واعتبار و ورایی آن نیز بیشتر از GHQ-12 مورد مطالعه قرار گرفته است (عبادی و همکاران، .(1381 اما با توجه به امتیازات ویژه GHQ-12 (مدت زمان کوتاه مورد نیاز برای تکمیل آن 3-2) دقیقه) که باعث تسریع در انجام طرح میگردد)، میتوان همین نسخه را نیز به عنوان ابزار غربالگری مناسب جهت استفاده در مطالعات آتی در اختیار صاحبنظران و پژوهشگران قرار داد.

 

اعتبار آزمون
در سال 1994 پولتی1 و همکاران، اعتبار، روایی و ساختار عاملی آزمون سلامت عمومی 12 سؤالی را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه ثبات درونی، روایی و ساختار عاملی آزمون مذکور در بین نمونه همسانی از جوانان 18 ساله ایتالیایی، ارزیابی گردید و از طریق مقایسه خصوصیات ویژه GHQ-12 (با روش نمرهگذاری لیکرت) با نتایج معاینات روانپزشکان، مشخص شد. اعتبار بدست آمده در این مطالعه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 0/81 بهدست آمد (پولتی و همکاران، .(1994
ضریب اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای مؤلفههای نشانههای سلامت روانی مثبت و نیز نشانههای اختلال روانی به ترتیب برابر با 0/88 و 0/87 و نیز برای کل آزمون 0/92 به دست آمد و اعتبار بدست آمده با روش اسپیرمن براون و دو نیمه کردن آزمون هر دو 0/91 بهدست آمد (یعقوبی و همکاران، .(1391 پورآقا رودبره (1391) نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب اعتبار 0/88 بهدست آورده است. آزمون سلامت عمومی GHQ-12 جهت مطالعه سلامت روانی در جمعیت ایرانی استاندارد بوده و دارای ضریب اعتبار 0/87 است (عبادی و همکاران، .(1381

روایی آزمون
در مطالعات مختلف روایی سازه و ملاکی آزمون مورد بررسی قرار گرفته است.
- روایی سازه: براساس تحلیل عوامل، 2 عامل از آزمون سلامت روانی فرم 12 سؤالی استخراج شد و با توجه به اعتباریابی آن در جامعه ایرانی قادر به تشخیص سریع خواهد بود و از نظر روایی نیز دارای روایی سازه است (عبادی و همکاران، .(1381
عامل اول شامل سؤالهای 2، 3، 4، 6، 10 و 12 نشانههای سلامت روانی مثبت
عامل دوم شامل سؤالهای 1، 5، 7، 8، 9 و 11 نشانههای اختلال روانی
یافتههای مختلفی نشان دادهاند که آزمون سلامت عمومی 12 سؤالی از 2 یا 3 عامل مختلف تشکیل شده است، اما استفاده از این آزمون به صورت تک عامل و به عنوان ابزاری برای غربالگیری اختلالات و مشکلات روانشناختی میتواند مفیدتر باشد (یعقوبی، .(1387
همچنین نتایج پژوهش یعقوبی و همکاران (1391) از نظر بررسی روایی سازه نشان میدهد که تمام خردهتستها (عاملها) با همدیگر همبستگی معناداری دارند و همچنین تعداد سؤالها با نمره کل آزمون دارای همبستگی مثبت و معنادار میباشند.
- روایی ملاکی: روایی ملاکی این آزمون از طریق محاسبه نقطه برش آن، که بازتابی از همبستگی با متغیر ملاک (فرم مصاحبه تشخیصی بینالمللی مرکب) میباشد تأیید میگردد. اگر بخواهیم از این آزمون به عنوان ابزار غربالگری در یک مطالعه دو مرحلهای (شامل شناسایی افراد در معرض خطر و سپس مصاحبه بالینی برای تشخیص افراد مبتلاء به اختلال روان) استفاده کنیم باید نمره برش 9 را مد نظر قرار دهیم ولی اگر بخواهیم با این ابزار و در یک مرحله اقدام به تخمین افراد مبتلاء به اختلال روانی استفاده کنیم باید از نمره برش 15 استفاده کنیم. نمره برش 9 در این آزمون میتواند با احتمال 67/73درصد یک فرد واقعاً بیمار را بیمار و با احتمال 23/84یک فرد واقعاً سالم را سالم تشخیص دهد (یعقوبی و همکاران، .(1391
در نهایت میتوان گفت که این آزمون دارای پایایی و روایی مناسب جهت اندازهگیری وضعیت سلامت روانی جوانان ایرانی است (عبادی و همکاران، 1381 و یعقوبی و همکاران، .(1391

نمره گذاری آزمون
دونات3 (2001) 1 روش نمره گذاری را معرفی کرده است. الف) روش نمرهگذاری سنتی، ب) روش نمرهگذاری تعدیلی لیکرتی؛ ج) روش نمرهگذاری ساده لیکرت.
در روش نمرهگذاری ساده لیکرت در سؤالهای 1، 5، 7، 8، 9، 11 به گزینهای اصلاً 0؛ درحد معمول 1؛ بیشتر از حد معمول 2؛
خیلی بیشتر از حد معمول 3 نمره و در سؤالهای 2، 3، 4، 6، 10، 12 به گزینهای اصلاً 3؛ درحد معمول 2؛ بیشتر از حد معمول
1 و خیلی بیشتر از حد معمول 0 نمره در نظر گرفته میشود. در این آزمون میتوان 3 نمره (شامل 2 نمره برای عاملهای تشکیل
دهنده آزمون و 1 نمره کلی) بهدست آورد. کسب نمره بالاتر در این آزمون نشاندهنده وخامت وضعیت سلامت روانی و عمومی آزمودنی است.


هنجار آزمون
حداقل و حداکثر نمره در این آزمون به ترتیب 0 و 36 خواهد بود. برای بررسی وضعیت آزمودنی (نمره کل آزمون) از نقطه برش

استفاده خواهد شد. کسب نمره 14/5 و بالاتر نشان دهنده وخامت وضعیت سلامت عمومی و روانی آزمودنی است (عبادی و همکاران،

.(1381
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 916 مشاهده

کد فایل:43741

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۹

حجم فایل ها:17 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط