پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع سنجش نگرش معنوی،
در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

مقدمه
با توجه به اهمیت معنویت و رشد معنوی در زندگی هر فرد و سنجش آن این آزمون توسط شهیدی و فرجنیا (1391) به منظور سنجش نگرش معنوی دانشجویان تهیه شد. در تدوین سؤالهای آزمون از نتایج پژوهشهای موجود در زمینه معنویت و رشد معنوی و همچنین زیربنای فکری برگرفته از قرآن و دین اسلام استفاده شد. در تهیه آزمون سعی بر این بوده است که سؤالهایی برای افراد مختلف با ادیان و اعتقادات متفاوت در نظر گرفته شود و برای آنها نیز قابل استفاده باشد.

معرفی آزمون
آزمون نگرش معنوی دارای 43 سؤال 5 گزینهای (کاملاً موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، مخالفم و کاملاً مخالفم) است (جدول -14 (3 و از 2 عامل نگرش معنوی و توانایی معنوی تشکیل شده است (جدول .(1 -14 عامل اول شامل 24 سؤال و عامل دوم دارای 19 سؤال میباشد.

اعتبار آزمون
اعتبار آزمون با استفاده از روش بازآزمایی و به فاصله زمانی 5 هفته 35) روز) 0/61 بهدست آمد. همچنین برای محاسبه همسانی درونی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب بهدست آمده برای کل آزمون، 0/91، برای عامل نگرش معنوی 0/90 و برای عامل توانایی معنوی 0/80 بهدست آمد. بررسی همسانی درونی سؤالهای هر عامل نیز نشان داد که عاملهای بهدست آمده از همسانی درونی بالایی برخوردارند.

روایی آزمون
نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهد این آزمون دارای روایی صوری، محتوایی و سازه است.
- روایی سازه: با استفاده از روش تحلیل عاملی و چرخش واریماکس 2 عامل نگرش معنوی و توانایی معنوی بهدست آمد (جدول
.(1 -14
عامل اول (نگرش معنوی) دارای 24 سؤال و دربرگیرنده بعد شناختی نگرش معنوی شامل ایمان به خدا و درک حضور او، درک معنا و هدف زندگی، اعتماد به خدا، امید، توجه به خود و خدا و باور به درستی اعمال مذهبی و بعد عاطفی نگرش معنوی شامل احساس آرامش، ارتباط مثبت با خدا، درک محبت و توجه خداست.
عامل دوم (توانایی معنوی) نیز دارای 19 سؤال بوده و بعد رفتاری نگرش، که شامل رابطه خوب با دیگران، گذشت و بخشش، تلاش برای کمال و رسیدن به تعالی، توکل به خدا، خدمت به دیگران، مسئولیتپذیری و اعتماد به خود میشود، دربرمیگیرد. در نهایت از این آزمون 3 نمره شامل 2 نمره برای هر یک از عاملها و یک نمره کل بهدست میآید.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 958 مشاهده

کد فایل:43755

انتشار در:۱۳۹۹/۱۲/۱۱

حجم فایل ها:20.9 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط