پرسشنامه ادراک ریسک

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع ادراک ریسک،
در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

همه مفاهیم ریسک یک عنصر مشترک دارند و آن تمایز بین واقعیت و احتمال است. به عبارتی همواره در ریسک کردن یک عدم حتمیت وجود دارد (رزا1، 2003 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،.(1389 با توجه به پیچیدگی مفهوم ریسک رشتههای مختلفی در مورد آن کار کردند و نتیجه تحقیقات نشان داد که عوامل زیادی بر ادراک ریسک تأثیر میگذارند (ساندمن2، (1987 از جمله این عوامل عبارتند از: -1 هر چه موضوعی بیشتر ترسآور باشد ما آن را خطرناکتر احساس میکنیم؛ مثلاً اغلب ما مرگهایی را ترسناکتر میبینیم که برای ما ناراحتی بیشتری دارد؛ مثلاً سرطان، به همین دلیل در رعایت عوامل خطرساز سرطان بیشتر دقت میکنیم. -2 افراد ریسک طبیعی در مقابل ریسک ساخته شده توسط بشر را کمتر خطرناک میبینند، مثلاً با وجود اینکه اشعه مخرب مواد هستهای روی پوست هستند. -3 ریسکی را که خودمان انتخاب می کنیم نسبت به آنچه به ما تحمیل میشود کمتر خطرناک میبینیم مثلاً اگر خودمان با موبایل در حال رانندگی صحبت کنیم کمتر میترسیم تا اینکه مسافر ماشینی باشیم که راننده آن با تلفن همراه

صحبت میکند. -4 هر چه ریسکها جدیدتر باشد آن را خطرناکتر درک میکنیم. -5 هر چه آگاهی ما از ریسک بیشتر باشد آن را خطرناکتر درک میکنیم و بیشتر در مورد آن نگرانیم. -6 هر چه سود ریسک بیشتر باشد با احتمال بیشتری دست به آن ریسک میزنیم. -7 هر چه کنترل ما بر موقعیتی بیشتر باشد آن را کمتر خطرناک احساس میکنیم. تحقیقات نشان داد که وقتی افراد در

معرض یک رفتار داوطلبانه قرار میگیرند بیشتر ریسک میکنند که دلیل آن مفهوم کنترلپذیری است (لانگر1، 1975 به نقل از زارع و اعراب شیبانی، .(1389

تحقیقات نشان داده است که وقتی مردم خطر ریسک را در مورد خودشان یا خانوادهشان یا دیگران برآورد میکنند تخمین یکسانی ندارند. اسجبرگ(2000) 2 در سوئد تحقیقی انجام داد که در این تحقیق آزمودنیها باید میزان خطر 15 موقعیت خطرناک (دارای ریسک) مثل خطر ایدز، مصرف الکل را برای خودشان، خانوادهشان و دیگران در یک آزمون ادراک ریسک با عدد نشان میدادند. نتیجه تحقیق نشان داد که میانگین قضاوت ریسک در مورد دیگران در بالاترین حد و در مورد خودشان در پایینترین حد بود یعنی خطر موقعیت را برای خودشان کمتر از بقیه میدیدند (وینستین3،1980؛ اسجبرگ، .(2000 این حقیقت که اغلب افراد ادعا میکنند که نسبت به دیگران کمتر در معرض خطر ناشی از ریسک کردن هستند انکار ریسک4 نامیده میشود که یک ویژگی خیلی مهم ادراک ریسک است و علت آن خوشبینی غیرواقعی است که فرد در مورد خودش دارد (اسجبرگ، 2000 به نقل از زارع و اعراب شیبانی،.(1389

ادراک ریسک در تصمیمگیری نقش مهمی دارد به گونهای که تفاوت در ادراک ریسک در قلب تفاوتهای جنسیتی و افراد فرهنگهای مختلف درباره تصمیمگیری وجود دارد(اسلویک5، .(1987

بسیاری مطالعات نشان داده است که کسانی که خود را بیشتر در معرض ریسک قرار می دهند نسبت به کسانی که از ریسک کردن فرار میکنند کمتر ریسک میکنند که این یافته با تصمیمگیری منطقی همخوان است. بنتین(1993) 6 دریافت جوانانی که در
معرض ریسک قرار میگیرند ریسک را کوچکتر، شناختهشدهتر و کنترلپذیرتر ادراک میکنند نسبت به کسانی که اهل ریسک کردن نیستند. برای مثال تحقیقات نشان داده است که هر چه ادراک ریسک برای ابتلا به ایدز کاهش مییابد نرخ شیوع ایدز افزایش مییابد (بنزور1، 2003 به نقل از هابلیمیتو گلو، .(2008 بنابراین تفکر منطقی در تصمیماتی که برای آینده گرفته میشود با ادراک ریسک ارتباط دارد (بیچارا2، 1994؛ استانویچ3، .(2006 مطابق با سبک تصمیمگیری منطقی اگر جوانان ریسکها را بالا ادراک کنند، ریسک نمیکنند پس لازم است که ادراک ریسک فرد ارزیابی شود و اگر ادراک او از ریسک پایین بود او را در جهت دیدن و احساس واقعیت عینی هدایت کنیم (استانویچ، 2006؛ هابلیمیتو گلو، .(2008

زارع و اعراب شیبانی (1389) در تحقیقی روی 940 نفر 427) زن و 513 مرد) دانشجویان دانشگاههای پیام نور ایران به نتایج زیر دست یافتند: ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس ادراک ریسک برابر با .0/89 به منظور بررسی روایی سازه مقیاس در این پژوهش از لحاظ همبستگی مقیاس ادراک ریسک با پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری استفاده شد و ضرایب همبستگی ادراک ریسک با سبک تصمیمگیری منطقی برابر با 0/118، سبک تصمیمگیری شهودی 0/028، سبکتصمیمگیری وابسته برابر با 0/09 و با سبک تصمیمگیری اجتنابی برابر با 0/181 بدست آمدند که در مورد سبک تصمیمگیری منطقی و اجتنابی، نتایج معنادار بودند .(P 0/05)
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 723 مشاهده

کد فایل:44074

انتشار در:۱۴۰۰/۱/۷

حجم فایل ها:16.1 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط