پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین،

در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

این آزمون ( ضمیمه شماره 3 ) در واقع به عنوان عامل کنترل و ارزیابی بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد یعنی ملاکی که به عنوان شاخص اعتبار برای محاسبه همبستگی آن با آزمون خلاقیت دانش آموزان مورد استفاده است . پرسشنامه هریک از دانش آموزان را از نظر داشتن درجاتی از عوامل چهارگانه تشکیل دهنده خلاقیت ( سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری و بسط ) و خلاقیت بطور کلی ارزیابی می کند . در این پرسشنامه ابتدا توضیحاتی در باره خلاقیت و عوامل تشکیل دهنده آن داده شده و از مربیان و معلمین خواسته می شود هریک از دانش آموزان را از نظر داشتن صفات مذکور در یک مقیاس 5 درجه ای مورد ارزیابی قرار می دهد   ( کفایت ، 1373، 101تا ص 124).

روایی  ابزارهای اندازه گیری  تحقیق
   منظور از روایی آزمون این است که آیا یک وسیله برای اندازه گیری آنچه مورد نظر بود مناسب است یا نه ؟     ( سیف ، 1372، ص 182) و به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد . بدون آگاهی از اعتبار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد ، در حالیکه برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچگونه اعتباری برخوردار نباشد ( سرمد و دیگران ، 1385، ص 170). لذا برای سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده گردید بدین صورت که نظرات استادان صاحبنظر در زمینه موضوع خلاقیت مفاهیم خلاقیت در ابعاد سیالی ؛ انعطاف پذیری ، بسط و ابتکار مورد سوال واقع و تائید گردید. در عین حال طبق تحقیقات دکتر عابدی آزمون خلاقیت مورد نظر هم از نظر روایی همزمان (با اجرای همزمان آزمون اصلی خلاقیت تورنس و آزمون خلاقیت دکتر عابدی نتایج معنی داری از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگی بین دو خرده آزمون  ابتکار(497 % = r) و بین دو خرده آزمون سیالی( 468 % =r )  بوده است) . ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی ( نظر صاحبنظران ) مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته است . براساس تحقیقات کفایت اعتبار کل آزمون 27% ، مقیاس سیالی 09% ، مقیاس انعطاف پذیری 13% ، مقیاس ابتکار 015% و مقیاس بسط 24% گزارش گردیده که ضرایب بدست آمده در سطح 5% معنی دار هستند.    
   در مورد آزمون نگرشهای فرزند پروری والدین ، اعتباریابی پرسشنامه با استفاده از روش همزمان توسط کفایت صورت گرفته که در نتیجه برای مقیاس سلطه گری ضریب اعتبار 35% ، مقیاس وابستگی شدید 29% و برای مقیاس سهل انگاری 46% بدست آمده که در سطح 01% معنی دار است .          

پایائی  ابزارهای اندازه گیری تحقیق
     اصطلاح پایائی بردقت اندازه گیری دلالت دارد بدین معنی که با اندازه گیری پایائی می خواهیم بدانیم که اگر آزمون را برای اندازه گیری یک یا چند متغییر بکار ببریم نتایج حاصل مشابه است یا متفاوت (سیف ،1372،ص 199). قابلیت اعتماد ( پایائی ) با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرائط یکسان تا چه اندازه نتایج مشابه به دست می دهد . معمولا دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر( عدم ارتباط ) تا 1+ ( ارتباط کامل) است ( سرمد و دیگران ، 1385، ص 166).
     کتابچه راهنمای آزمون خلاقیت دکتر عابدی ضریب پایائی کل آزمون را بین80 % تا 90 % ذکر کرده است   براساس نتایج تحقیقات انجام شده توسط عابدی پایائی آزمون خلاقیت مورد استفاده که از طریق آزمون مجدد بر روی دانش آموزان مدارس راهنمائی تهران در سال 1363 بدست آمده در چهار بخش آزمون به این شرح است : ضریب پایائی بخش سیالی85 % ، بخش ابتکار82 % ، بخش انطاف پذیری85 % ، در بخش بسط 80 % بوده است (عابدی ، 1372) ضریب همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده آزمون های سیالی ، انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط روی 2270 دانش آموز اسپانیائی به ترتیب 75% ، 66% ، 61% و 61% بدست آمده است و نتایج تحقیقات عابدی حاکی است در روش آزمون – بازآزمون که بر روی 58 دانش آموز با فاصله 15 روز اجراء گردیده ضرایب همبستگی خرده آزمونهای سیالی ، بسط ، ابتکار و انعطاف پذیری در اجرای اول و دوم به ترتیب 023% ، 444% ، 614% و  595%  به دست آمده است که جز مقوله سیالی ، ضرایب همبستگی بقیه مقولات در حد 1% در صد معنی دار است و در روش ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ نیز ضریب همسانی درونی برای 819 دانش آموز در خرده آزمونهای سیالی ، بسط ، ابتکار و انطاف پذیری ، به ترتیب 67% ،48% ، 68% و 55% به دست آمده که در حد  1% معنی دار است . در روش همبستگی هر سوال با نمره کل آزمون نیز نتایج در سطح 1% معنی دار بوده است ( دائمی ، 1383، ص 3و4). در تحقیقی که کفایت در موضوع موصوف انجام داده بود میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از روش تصنیف و فرمول اسپیرمن – براون را 90 % برای کل آزمون , مقیاس سیلی 88 % ، مقیاس انعطاف پذیری 77% ، مقیاس ابتکار 93% و بسط 93% گزارش شده که همه نتایج در سطح کمتر از 5 % معنی دار می باشد . با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای میزان خلاقیت کل ، مقیاس سیالی، مقیاس انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط به ترتیب نتایج 78%، 78% ، 81/0 ، 73% و 70%  گزارش شده است که این نتایج نیز در سطح کمتر از 5% معنی دار است (کفایت ، 1373, صص108 و109) .
    با وجود این استدلال آماری قابل قبول ، لازم است یادآوری گردد عوامل مختلفی می تواند در وجود ، بروز و ارزیابی خلاقیت آزمودنی ها دخالت داشته باشد بنابراین شایسته است همواره جانب احتیاط رعایت و با استناد به نتایج مطلوب اجرای این قبیل آزمونها از زدن برچسب خلاق ، غیرخلاق و... به افراد خودداری گردد( دائمی ، مقیمی ، 1383، ص 8).   
   در مورد آزمون سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین ، تحقیقات کفایت حاکی است که با استفاده از روشهای تصنیف و آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای کل آزمون ومقیاسهای فرعی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون ،  به ترتیب 22% ، 20% ، 16% ، 11% و 11% بوده است که به جز مقیاسهای سلطه گری و سهل انگاری در سطح 5 % معنی دار می باشد . در روش آلفای کرونباخ که بر اساس محاسبه واریانسها بدست می آید کل آزمون 32% ، مقیاس سلطه گری 26% ، مقیاس وابستگی شدید 22%  و مقیاس سهل انگاری 19% . بدیهی است ضرایب بدست آمده در سطح کمتر از 001/0 معنی دار می باشد(کفایت ، 1373، ص105و 106 ).      
   
پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان
معلم گرامی:
        هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان عزیز توسط  جنابعالی و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد . جهت بررسی میزان خلاقیت آنان ونحوه برخورد و نگرش اطرافیان، موضوع طی پرسشنامه جداگانه ای توسط  خود دانش آموزان و والدین آنان مورد بررسی قرار می گیرد . در این بخش ارزیابی شما از استعداد های خلاقانه دانش آموزان کلاس بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد خارج از خانواده در مورد آنان بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است با عنایت به توضیحاتی که ذیلا داده شده است ارزیابی  خود را در مورد هریک از دانش آموزان کلاس ، از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.
ضمنا پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج کلی پژوهش حاضر دراختیار مدرسه خواهد گرفت.


خلاقیت : ّ
عبارت است از فرآیندی ذهنی ، مشتمل بر میزان  حساسیت فرد نسبت به مسائل محیط  که در جهت  یافتن راه حل مشکلات و ایجاد ایده های نو و مفید ظهور پیدا می کند که ممکن است نتیجه عملی نیز داشته و یا نداشته باشد. این فرآیند مراحل تشخیص مشکل ، جستجوی راه حل ، طرح فرضیه ، آزمایش فرضیه ، دستکاری نتایج آزمایش ، ایجاد تغییرات لازم و انتشار نتایج را شامل می شود.
_____________________________________________________________________

سیالی :
عبارت از توانائی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده ، پاسخ و راه حل درقالب تصویر یا فرض، در یک حیطه خاص .
دراین حالت ذهن فرد خلاق در یک حیطه خاص فکری به ارائه عقایدی می پردازد و مشتمل است بر تعداد ی پاسخ و عقاید ممکن .
   

انعطاف پذیری :
 عبارت است ازتوانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت درصورت تغییر مشکل.
در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشکل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر ، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فکر خود دارا می باشد.
_____________________________________________________________________
   
ابتکار :
 عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو ، منحصر به فرد  ، غیر معمول و  هوشمندانه برای حل یک مسئله ،  که درهرحال با ایده های عادی و رایج متفاوت است .
در این حالت فرد خلاق توانائی تولید ایده های نو و جدید تر را دارد .  
 

بسط :
عبارت است از توانائی فرد در جهت پرداختن به جزئیات .
در این حالت فرد خلاق توانائی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات بیشتر وهمچنین تکمیلایده های تصویری مربوط  به آنرا دارد .
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 692 مشاهده

کد فایل:44292

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۳

حجم فایل ها:21.8 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط