ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تاب آوری وتاب آوری سازمانی(فصل دوم تحقیق)

دسته بندي : مبانی نظری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاب آوری وتاب آوری سازمانی دارای 44 صفحه
در قالب word وقابل ویرایش

قسمتی از متن فایل:

• مقدمه:
انسان ها زمانی که با استرس و موقعیت های تهدیدکننده روبه رو می شوند احساس دلهره، بی قراری، غم و اندوه و درماندگی می کنند. به همین دلیل یا رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند یا افسرده می شوند و اشتها و خواب خود را از دست می دهند. چنانچه شرایط تنش زا برای مدت طولانی در زندگی این افراد وجود داشته باشد سلامت جسمی و روانی آنان به خطر می افتد. این گونه افراد تاب آوری ضعیفی در مقابل استرس دارند و به طبع آسیب پذیرترند. در مقابل دسته ای دیگر وقتی با شرایط تنش زا روبه رو می شوند سعی می کنند بدون اینکه تسلیم شرایط تنش زا شوند از شرایط موجود به عنوان فرصتی برای پیشرفت خود استفاده نمایند . به دیگر سخن آنها بدون نشان دادن واکنش های هیجانی و بیمارگونه تلاش می کنند وضعیت موجود را بررسی و راه حل های منطقی برای حل تعارضات ناشی از موقعیت تنش زا را پیدا کنند. این مقاومت و تلاش برای پیدا کردن راه حل های منطقی در بستر شرایط تنش زا را تاب آوری می گویند. چرا که این گونه افراد براین باورند که لذت ها و آرامش زندگی از دل سختی ها و مشکلات گذر می کند(صادقی، آقایوسفی و صفاری نیا،1388)
با چنین دیدگاهی افرادی که تاب آوری بالایی دارند موقعیت تنش زا را بررسی و سپس با اتخاذ راه حل های منطقی ، آن موقعیت ها را در مسیری که خود می خواهند هدایت می کنند. این افراد در چنین شرایطی احساس خشنودی و خودباوری می کنند(کاویانی،1393)

• تعریف تاب آوری
گارمزی و ماستن (1991) تاب آوری را یک فرآیند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نموده اند. والر (2001) تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار(آسیب ها و تهدیدات) می داند .تاب آوری به عنوان حفظ سلامتی و عملکرد موفقیت آمیز یا سازگاری با یک بافت و موقعیت تهدیدآمیز یا آزارنده تعریف می شود. البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. در واقع، تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می‌کند. در عین حال کامپفر نیز به این نکته اشاره می‌نماید که سازگاری مثبت با زندگی، هم می‌تواند پیامد تاب‌آوری به‌شمار رود و هم به‌عنوان پیش‌آیند، سطح بالاتری از تاب‌آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرآیندی به تاب‌آوری می‌داند.
تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است(گارمزی،1991؛ ماستن،2001)
تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق می شود(لاتار و چیچتی ،2000؛ ماستن ،2001) تاب آوری که مقاومت در برابر استرس یا رشد پس ضربه ای( تدشی، پارک و کالان ،1998) نیز نامیده می شود، در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب های روان شناختی قرار می گیرد(اینگرام و پرایس ،2001) این تعریف با رشد مثبت، انطباق پذیری در رسیدن به سطحی از تعادل پس از بوجود آمدن اختلال در وضعیت تعادلی پیشین، مطابقت می کند(ریچاردسون ،2002)
آلورد و همکاران(2005) تاب آوری را به معنای مهارت ها، خصوصیات و توانمندی هایی تعریف می کنند که فرد را قادر می کنند با سختی ها، مشکلات و چالش ها سازگار شود.
اسمیت(2006) معتقد است که تاب آوری فرآیندی است که موجب آگاهی فرد نسبت به توانمندی های خود می شود و تاب آوری را می توان به عنوان پیامد این فرآیند نیز تلقی کرد ( لایت سی و همکاران،2006) (به نقل از جمشیدی سولکمو و همکاران،92)
تاب آوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط خطرناک نیز هست(کانرودیوید سون ،2003)
تاب آوری به عنوان اطمینان فرد به توانایی هایش برای غلبه بر تنش، داشتن توانایی های مقابله ای، حرمت خود، ثبات عاطفی و ویژگی های فردی که حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش می دهد تعریف شده است. این سازه از جمله عواملی است که از بروز مشکلات روانی در میان نوجوانان و جوانان جلوگیری به عمل می آورد و انها را از بروز اثرات روانی رویدادهای مشکل زا در امان نگه می دارد(پینگوارت ،2008)
همچنین تاب آوری به عنوان منبعی برای تسهیل غلبه بر مصایب، مشکلات ، مقاومت در برابر تنش و از بین بردن اثرات روانی آن تعریف شده است(سیچتی ،1993)
در جای دیگر تاب آوری اینگونه تعریف شده است: تاب آوری به طور کلی به عنوان ایجاد سازگاری مثبت پس از یک شرایط استرس زا است و توانایی فرد برای دور شدن از یک تجربه منفی است(سیلپا ،2015)

قسمتی از پیشینه تحقیق::

داخلی
در پژوهش رستم اوغلی و همکاران،1394 که با هدف مقایسه سبک های اسنادی و تاب آوری در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص، نابینا و عادی انجام شد، این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود . نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و نابینا در اسناد درونی – بیرونی، اسناد کلی – اختصاصی و تاب آوری با دانش آموزان عادی تفاوت معناداری دارند بدین ترتیب که این دانش آموزان سبک اسناد بدبینانه بیشتر و تاب آوری روان شناختی پایین تری نسبت به دانش آموزان عادی دارند.
مظلوم بفرویی و همکاران (1394) در مطالعه ای با عنوان رابطه بین تاب آوری و سرسختی روانشناختی در مبتلایان به دیابت 2 شهر یزد به این یافته رسیدند که بین دو متغیر تاب آوری و سرسختی روان شناختی در هر دو گروه و در کل آزمودنی ها رابطه مثبت معنادار وجود داشت. همچنین تفاوت زنان و مردان در متغیر تاب آوری معنی دار نبود. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش متغیر تاب آوری، متغیر سرسختی روانشناختی در بیماران دیابتی افزایش می یابد .با استفاده از راهکارهای مناسب جهت افزایش این دو متغیر در این گروه از بیماران می تواند موجب ادراک کاهش مشکلات روان شناختی و ادراک زندگی با کیفیت بالا گردد.


خارجی:
در پژوهش شی منگ و همکاران(2015) با عنوان نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط بین استرس و رضایت از زندگی در دانش آموزان پزشکی چینی که یک مطالعه مقطعی بود نتایج نشان داد که تاب آوری 18 درصد از واریانس را تبیین می کند. همچنین تاب آوری به عنوان یک میانجی جزیی در رابطه با استرس و رضایت از زندگی در دانش آموزان چینی استفاده شده است.
سیلپا(2015) در مطالعه خود که با هدف بررسی نقش تاب آوری بر استرس ادراک شده در دانش آموزان پیش دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام داد، یافته ها نشان داد تاب آوری به احساسات مثبت وابسته است و این احساسات مثبت در طی تجربه های استرس زا باعث تطابق پیدا کردن فرد با شرایط استرس آور می شود. همچنین شواهد تجربی این پژوهش نشان داد که راهبرد های مقابله ای مناسب مانند عواطف مثبت، خوش بین ، شوخ طبعی و رفتارهای هدف گرا در افراد با تاب آوری بالا وجود دارد.

فهرست مطالب::

مقدمه

تعاریف تاب آوری

واژه تاب آوری

تاب آوری روانی

نتایج تاب آوری

تاب آوری در مطالعات خانواده

دو وجه مهم در تاب آوری

ابعاد تاب آوری

تاب آوری در مدیریت

تاب آوری سازمانی

رفتار سازمانی مثبت گرا

ابعاد تاب آوری سازمانی

تبیین تاب آوری سازمانی

حوزه های عملکردی تاب آوری

دیدگاه نان هاندرسن

دو روی سکه تاب آوری

ویژگی های افراد تاب آور

آموزش تاب آوری

تاب آوری سه پدیده را توصیف می کند

راه های ارتقای تاب آوری

مروری بر پیشینه­ ی پژوهش

پژوهش های داخلی

پژوهش های خارجی

منابع

منابع خارجی (شامل ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵)

منابع داخلی (شامل ۹۳ و ۹۴)
 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 889 مشاهده

کد فایل:44392

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۱۳

حجم فایل ها:249.7 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 44

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط