پرسشنامه اضطراب انتظار

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع اضطراب انتظار،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی
این پرسشنامه توسط صفارینیا و توکلی (1389) و براساس پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر (STAI) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور، پس از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت بکارگیری کلمات معادل و جملهبندی مناسب توسط چند تن از متخصصان روانشناسی مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته است. این پرسشنامه بر روی 321 زن و مرد 131) زن و 190 مرد) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران اجرا شده است.

نمره گذاری
این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20 گویه میباشد. گویههای 2، 9، 12، 16، 17 خرده مقیاس » شناختی«، گویههای 1، 4، 5، 6، 14 خردهمقیاس »فیزیولوژی«، گویههای 3، 11، 15، 18، 20 خردهمقیاس »عاطفی« و گویههای 7، 8، 10، 13، 19 خردهمقیاس »رفتاری« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت سه درجهای به صورت »اغلب«2 =، »گاهی«1 = و »هرگز«0 = انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با صفر و 40 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 3، 11، 15، 18 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

پایایی و روایی
در پژوهش صفارینیا و توکلی (1389) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن و بازآزمایی به ترتیب برابر با 0/83، 0/84 و 0/82 به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین، نتایج پژوهش با استفاده از روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپیلبرگر (r=0/65)، تیپ شخصیتی نوع (r=0/78) A، روانپریشی (r=0/23) و رواننژندی (r=0/43) حاکی از وجود رابطه مثبت معنیدار و وجود رابطه منفی معنیدار با برونگرایی (r=-0/47) بود. از طرف دیگر، نتایج پژوهش جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (pc) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود چهار عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »شناختی«، »فیزیولوژی«، »عاطفی« و »رفتاری« بوده است.
پاسخ دهنده عزیز تعدادی از عبارتهایی که افراد برای توصیف خود به کار میبرند در ذیل آمده است. اینکه شما در این لحظه چه احساسی دارید مهم است. هیچ پاسخی درست یا غلط نیست و وقت زیادی را صرف عبارتها نکنید. پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه احساسات شما را در حال حاضر توصیف میکند. لطفا برای هر گویه فقط یک گزینه را انتخاب کنید.

 

 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 613 مشاهده

کد فایل:44492

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۲۸

حجم فایل ها:15.5 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط