پرسشنامه اعتماد اجتماعی

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع اعتماد اجتماعی،

درقالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر با چشمانداز خاصی مطرح شده است، به طوری که اندیشمندان متعددی از جمله اوچی، اعتماد اجتماعی را کلید موفقیت سازمانی دانستهاند و در تأیید آن اوسلانر1، از آن به عنوان تسهیلگر روابط انسانی یاد کرده است (پورمحمدی، 1378؛ عباسزاده، .(1383 به عبارتی اعتماد اجتماعی به مثابه یک مفهوم یا کنش اجتماعی در تعامل مستقیم با مفاهیم یا رفتارهای اجتماعی دیگر است.

به طور کلی در قلمرو روانشناسی، زندگی با اعتماد آغاز میشود که بستر مهرورزی و موجبات رشد و انسجام آن را فراهم میآورد. در روانشناسی، اعتماد یعنی باور و اتکاء به کسی که براساس آنچه از او انتظار میرود، عمل میکند. روانکاو نامدار اریک اریکسون، اعتماد را مبنای اساسی هر گونه رابطه شخصی میداند و شکلگیری و رشد اعتماد را یکی از عوامل اصلی در انطباق و سازگاری و ایجاد شخصیت سالم به شمار میآورد (کیل و کاوانا2،.(1996

پرسشنامه اعتماد اجتماعی توسط صفارینیا و شریف (1389) براساس نظریه جانسون (1993) که مشتمل بر پنج شاخص صداقت، صراحت، تمایلات همکاریجویانه، اطمینان و اعتماد کردن میباشد، طراحی شده است.
این پرسشنامه بر روی 600 دانشجوی کارشناسی 300) زن و 300 مرد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا شده است.


نمرهگذاری
این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 25 گویه میباشد. گویههای 1، 2، 3، 4، 5 خردهمقیاس »رفتار مبتنی بر اعتماد کردن«، گویههای 6، 7، 8، 9، 10 خردهمقیاس »تمایلات همکاریجویانه«، گویههای 11، 12، 13، 14، 15 خردهمقیاس »صراحت«، گویههای 16، 17، 18، 19، 20 خرده مقیاس »صداقت« و گویههای 21، 22، 23، 24، 25 خرده مقیاس »اطمینان« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، » مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 25 و 125 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2، 4، 14، 15، 17، 18، 20، 23، 24 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

پایایی و روایی
در پژوهش صفارینیا و شریف (1389) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 0/95 و برای پنج خرده مقیاس آن به ترتیب برابر با 0/97، 0/97، 0/96، 0/96 و 0/96 به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین، نتایج پژوهش جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (pc) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود پنج عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »رفتار مبتنی بر اعتماد کردن«، »تمایلات همکاریجویانه«، »صراحت«، »صداقت« و »اطمینان« بوده است.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 579 مشاهده

کد فایل:44520

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۲۹

حجم فایل ها:16.9 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط