پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه باور به دنیای عادلانه،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه باور به دنیای عادلانه توسط ساتون و داگلاس (2005)، دالبرت (1999) و دالبرت و همکاران (2001) براساس باورهای عمومی (عادلانه بودن دنیا) و باورهای شخصی (عادلانه بودن وقایعی که در زندگی خود فرد اتفاق میافتند) طراحی شده است. این پرسشنامه ابتدا توسط گلپرور و عریضی (1386) به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه ترجمه شده فارسی به انگلیسی برگردانده شد. پس از آن، قابل فهم و رسا بودن متن، توسط اساتید روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه به تعدادی از دانشجویان داده شد تا اشکالات موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخه فارسی پرسشنامه باور به دنیای عادلانه 27 گویهای تهیه و بر روی 1500 نفر از ساکنین بالای 17 سال شهر اصفهان اجرا شده است.

نمرهگذاری
این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 27 گویه و 4 خردهمقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، »باورهای دنیای عادلانه عمومی«، »باورهای دنیای ناعادلانه« میباشد. گویههای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 خرد مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، گویههای 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 خرده مقیاس »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، گویههای 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 خردهمقیاس »باورهای دنیای عادلانه عمومی« و گویههای 24، 25، 26، 27 خردهمقیاس »باورهای دنیای ناعادلانه« را اندازهگیری میکنند.
نمرهگذاری گویهها روی مقیاس لیکرت پنج درجهای »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2= و »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمرهاس=ی که به دست میآید به ترتیب برابر با 27 و 135 خواهد بود.

پایایی و روایی
در پژوهش گلپرور و عریضی (1386) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای باورهای دنیای عادلانه برای خود و باورهای دنیای عادلانه برای دیگران به ترتیب برابر با 0/72 و 0/84 و در پژوهش گلپرور و جوادی (1385) آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای باورهای دنیای عادلانه عمومی و باورهای دنیای ناعادلانه به تررتیب برابر با 0/90 و 0/53 به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین، نتایج پژوهش گلپرور و عریضی (1386) جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی و همزمان پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (PC) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود چهار عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »باورهای دنیای عادلانه برای خود«، »باورهای دنیای عادلانه برای دیگران«، »باورهای دنیای عادلانه عمومی« و »باورهای دنیای ناعادلانه« بوده است.
 


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 674 مشاهده

کد فایل:44521

انتشار در:۱۴۰۰/۲/۲۹

حجم فایل ها:16.2 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط