پرسشنامه شیوههای حل مسئله کسیدی و لانگ

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع شیوههای حل مسئله کسیدی و لانگ،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش. (منبع دارد)

 

 

توضیحات:

این مقیاس توسط کسیدی و لانگ2 طی دو مرحله ساخته شده و دارای 24 سؤال است که 6 عامل را میسنجد و هر کدام از عوامل دربرگیرنده 4 ماده آزمون میباشد. این عوامل عبارتند از -1 درماندگی یا بییاوری (بیانگر درماندگی کلی فرد در موقعیتهای مسئلهزا است) -2 کنترل یا مهارگری حل مسئله (بعد کنترل بیرونی - درونی را در موقعیتهای مسئلهزا منعکس میکند) -3 سبک یا شیوه خلاقیت (نشاندهنده برنامهریزی و در نظر گرفتن راهحلهای متنوع میباشد) -4 اعتماد به نفس در حل مسئله (اعتقاد به توانایی فرد برای حل مشکلات است) -5 سبک اجتناب (تمایل به رد شدن و گذشتن از مشکلات را به جای مقابله با آنها منعکس میکند) -6 شیوه برخورد یا تقرب (نگرش مثبت نسبت به مشکلات و تمایل به مقابله رو در رو با آنها را نشان میدهد). زیرمقیاسهای درماندگی، مهارگری و اجتناب از عوامل غیر سازنده حل مسئله و بقیه زیرمقیاسها از عوامل سازنده حل مسئله هستند (محمدی و صاحبی،.(1380

سؤال 1 تا 4 نشاندهنده عامل درماندگی حل مسئله و به این ترتیب 5 تا 8 مهارگری، 9 تا 12 سبک خلاقیت، 13 تا 16 اعتماد به نفس، 17 تا 20 سبک اجتناب و 21 تا 24 سبک رویآورد را نشان میدهد.
شیوه نمرهگذاری و تفسیر نمرات

مقیاس استاندارد شده حل مسئله کسیدی و لانگ که دارای 24 سؤال به صورت 3 گزینهای (بلی- خیر- تاحدودی) میباشد، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت بلی نمره 2، به عبارت خیر نمره صفر و به عبارت تاحدودی نمره 1 تعلق میگیرد و سپس جمع این نمرات نشان دهنده نمره کلی هر کدام از عوامل 6گانه است. بنابراین هر یک از عوامل با داشتن 4 سؤال، نمرهای برابر با حداقل صفر و حداکثر 8 خواهند داشت. هر عاملی که بالاترین نمره را داشته باشد، نشان میدهد فرد به هنگام مواجهه با مشکلات از آن شیوه استفاده میکند. در این حالت حداکثر نمره حل مسئله 48 و حداقل نمره صفر و نمره متوسط 24 خواهد بود (محمدی، .(1377 در پژوهش باباپور و همکاران (1382) نیز اعتبار درونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/77 بهدست آمده است.

روایی و اعتبار
کسیدی و لانگ (1996) آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در یک مطالعه برای سبکهای درماندگی، مهارگری، خلاقیت، اعتماد، اجتناب و گرایش را به ترتیب 0/66، 0/66، 0/57، 0/71، 0/52، 0/65، و در مطالعهای دیگر ضرایب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را به ترتیب برای ابعاد یاد شده 0/86، 0/60، 0/66، 0/66، 0/51، 0/53 به دست آوردند.کسیدی و برنساید (1996) سازگاری درونی عوامل یاد شده را به ترتیب 0/86، 0/66، 0/71، 0/52، 0/65 گزارش کردند. در پژوهش محمدی (1377) ، نیز ضرایب آلفا بالای 0/50 بودند (به جز سبک گرایش). افزون بر این محمدی و صاحبی (1380)، پایایی درونی این آزمون را با بهرهگیری از ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 0/60 گزارش نمودند.

محمدی (1383)، در پژوهشی نشان داده است که بین خردهمقیاسها، همبستگی معنیداری وجود دارد که دامنه این ضرایب بین 0/51 تا 0/72 میباشد، ارتباطی که نشانگر روایی همگرای این مقیاس است.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 559 مشاهده

کد فایل:44588

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۵

حجم فایل ها:17.8 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط