پرسشنامه امیدواری میلر

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع امیدواری میلر،
در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

آزمون میلر، آزمونی از نوع آزمون های شخصیتی است. این آزمون اولین بارجهت بخش امیدواری میلردر بیماران قلبی درامریکا به کاررفت تامیزان امیدواری را در آنها نشان دهد. پرسشنامه میلر، ازنظرهماهنگی عامل های پیشنهادشده برای امیدواری و هماهنگی ماده ها با همدیگرو دقت درانتخاب جنبه های مختلف از نظررفتارهای حاکی ازامیدواری،توسط شش نفرازاستادیاران دانشگاههای آمریکاموردبحث وبررسی قرارگرفت که موردتاییدآنهاواقع شد.این آزمون شامل 48 جنبه ازحالتهای امیدواری ودرماندگی می باشدکه ماده های قید شده درآن برمبنای تظاهرات آشکاریا نهان رفتاری در افراد امیدوار و یا ناامید برگزیده شده اند.در برابر هرجنبه که نماینده ی یک نشانه ی رفتار ی است،گزینه هایی بشرح زیر دارد :
1-    بسیارمخالف   2- مخالف   3- بی تفاوت     4- موافق     5- بسیار موافق  

هرفردبا انتخاب یک گزینه که دررابطه بااو صدق می کند،امتیاز کسب می کند. جمع امتیازهای کسب شده بیانگرمیزان امیدواری است.دراین آزمون دامنه تغییرات کسب شده از 48 تا 205 متغیراست و چنانچه فردی امتیاز48 راکسب نماید،"کاملا درمانده"تلقی می شود و نمره 205،"حداکثرامیدواری"رانشان می دهد(میلر1988، به نقل ازسمیعی،1377).
سمیعی وعشایری(1368)،برای تعیین پایایی آزمون از روش آزمون مجدد استفاده کردند که ضریب همبستگی بین دو نوبت اجراء روی گروهی از دانشجویان 75/. به دست آمدکه پایایی آزمون را نشان می دهد.آنان بیان داشتندکه پرسشنامه میلر به طور مکرر مورد آزمایش و بررسی های مختلف قرار گرفته است . ازجمله برروی 75 نفر از دانشجویان درامریکا که با سنین مختلف از20 تا 54 سال انتخاب شده بودند، بکاررفت که ضریب پایایی دراین بررسی95/.وپایایی به روش سنت مجدد،به فاصله دوهفته87/.بوده است.درتحقیق بویری(1386) نیزجهت تعیین ضرایب پایایی این پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شدکه به ترتیب ضرایب94/. و90/.بدست آمدکه بیانگرپایایی مطلوب آزمون می باشد. حسینی(1385)، نیز درتحقیق خود با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف پایایی این مقیاس را بدست آورد. ضرایبی که در تحقیق حسنی حاصل شد، به ترتیب90/.و89/.می باشندکه نشان از پایایی خوب آزمون است (عسکری،1388). برای پایایی این مقیاس نیز،دراین تحقیق ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه مقداراین ضریب 84/.بدست آمد . سمیعی وعشایری(1368)،برای سنجش اعتباراین پرسشنامه ازروش اعتبارمحتوایی استفاده کردندکه نتایج بدست آمده کاملا رضایت بخش بود .
    برای تعیین اعتبار پرسشنامه امیدواری میلر، باید این آزمون را باسئوال ملاک همبسته کرد و ضریب اعتبار 61/. را درسطح معنی داری 001/0 بدست آورد که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی داراست. پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 78/0و75/0 به دست آمده که بیانگرضریب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد .


 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 636 مشاهده

کد فایل:44607

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۶

حجم فایل ها:338.4 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط