پرسشنامه انتخاب شغل

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع انتخاب شغل،
در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

معرفی
شغل، یکی از عوامل بسیار مهم و سرنوشتساز زندگی فرد به شمار میرود (کاوه،.(1386 هدفگذاری شغلی ابزار قدرتمندی برای اثربخشی شغلی در اختیار فرد قرار میدهد و همانند قطبنمایی در میان یک اقیانوس تاریک و بیپایان او را در جهت درست و مناسب به سوی پیشرفت و ارتقاء شغلی هدایت میکند (گبر1، .(2001 تحقیقات اخیر در مورد بررسی موفقیت شغلی هم در مورد تعیینکنندههای عینی (مانند حقوق و دستمزد، ارتقاء، وضعیت سلسله مراتب) و هم تعیینکنندههای ذهنی (مانند ارزیابیهای ذهنی فرد از شغلش)، حاکی از آن است که دو متغیر معروف تفاوتهای فردی به نام اعتقاد به خودکارآمدی و اهداف شخصی بیش از همه مورد بررسی قرار گرفتهاند .اعتقاد به خودکارآمدی (بندوا2،(1986 و اهداف شخصی (آستین و ونکوور3،1996؛ لیتل4،1983؛ لاک و

لاتام1، (2002 از ساختارهای اصلی و مهم مدل شناختی- اجتماعی برای تعیین علایق و عملکرد شغلی هستند. همچنین یافتههایی در مورد تأثیر اهداف بر مراحل اولیه انتخاب شغل به صورت فردی وجود دارد (آبلی و اسپارک2،.(2009

اریکسون3 معتقد است هدفگذاری در دوره نوجوانی یکی از عوامل پیشرفتهای شغلی مؤثر در آمادهسازی شغلی و رشد هویت شغلی است(هیرشی و اندراک4، .(2009 هدف شغلی به فرد کمک میکند تا تمرکز داشته باشد و تصمیم بگیرد که در زندگی چه میخواهد بکند. این هدف او را هدایت میکند، به او انگیزه میدهد و کمک میکند تا به آنچه میخواهد برسد.

آنچه که پژوهشگران در گذشته انجام دادهاند، بررسی هر یک از عوامل مؤثر بر انتخاب شغل به صورت جداگانه بوده است. برای مثال تحقیقات زیادی در مورد رابطه بین تیپهای شخصیتی و انتخاب شغل انجام شده است، از جمله آن میتوان به پژوهش اونویاس، دیکسون و اونویاس(2009) 5 با عنوان رابطه بین تیپهای شخصیتی و انتخاب شغل دانشآموزان دبیرستانی در کالج دولتی نیجریه اشاره کرد.

نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه معنیداری بین تیپ شخصیتی هنرمند، اجتماعی، متهور و محقق و انتخاب شغل وجود دارد، در حالیکه ارتباط معنیداری بین تیپ شخصیتی واقعگرا و متعارف با انتخاب شغل یافت نشد. هدفگذاری شغلی موجب میشود فرد نسبت به این عوامل آگاهی یابد و این آگاهی کمک میکند او استعدادها و تواناییهای خود را کشف کند و به مهارتهای خود پی ببرد. هدفگذاری شغلی در میان نظریههای مشاوره شغلی یک نظریه جدید است. براساس این نظریه افراد میتوانند شغل خود را مطابق هدفگذاری شخصی و استعدادها، ویژگیها، نیازها و تمایلات درونی خود انتخاب کنند.


روش تهیه
به دلیل عدم وجود پرسشنامه انتخاب شغل در منابع داخلی و خارجی، این پرسشنامه توسط صفارینیا و قاسمی (1390) و براساس نظریه ساویکس (1990) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور پس از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت بهکارگیری کلمات معادل و جملهبندی مناسب توسط چند تن از متخصصان روانشناسی مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفته است.

این پرسشنامه جهت بررسی پایایی بر روی 360 دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیامنور اجرا شده است.


نمرهگذاری

این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 43 گویه میباشد. گویههای 1، 2، 4، 6، 11، 13، 14، 20، 21، 26، 28، 29، 30، 31، 33، 36، 40، 42 خردهمقیاس »نگرش«، گویههای 5، 8، 9، 10، 12، 16، 17، 22، 24، 27، 34، 38 خردهمقیاس »انتظارات« و گویههای 3، 7، 15، 18، 19، 23، 25، 32، 35، 37، 39، 41، 43 خردهمقیاس »توانایی انجام کار« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »کاملاً موافق«5=، »موافق«4=، »نظری ندارم«3=، »مخالف«2=، »کاملاً مخالف«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 43 و 215 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2، 4، 16، 20، 21، 23، 29، 40 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

پایایی و روایی
در پژوهش صفارینیا و قاسمی (1390) پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 0/76 به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین، نتایج پژوهش جهت تعیین روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان حاکی از روایی محتوایی پرسشنامه و تحلیل عاملی اکتشافی آن در حال انجام است.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 546 مشاهده

کد فایل:44608

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۶

حجم فایل ها:31.2 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط