پرسشنامه اهمالکاری سازمانی

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیخات:

دانلود پرسشنامه با موضوع اهمالکاری سازمانی،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:
پرسشنامه اهمالکاری سازمانی براساس تلفیقی از رویکردهای روانکاوی و شناختی- رفتاری است منظور از اهمالکاری1 نوعی ویژگی شخصیتی است که باعث تأخیر در شروع تکالیف و از دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری (افرادی که از معامله و خرید و فروش طفره میروند) تا سلامتی (افرادی که در ویزیت شدن توسط پزشک تأخیر میکنند) را در برمیگیرد (استیل.(2010 نخستین تحلیل تاریخی واقعی در زمینه اهمالکاری توسط میلگرام (1992) انجام شد. این پرسشنامه برروی 503 کارمند ادارات و سازمانهای شهر تهران اجرا شده است.

نمرهگذاری
این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 25 گویه میباشد. گویههای 1، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 18، 19، 21، 22، 23، 24، 25 خردهمقیاس »ناکارآمدی«، گویههای 2، 3، 4، 5، 6 خردهمقیاس » تشویش ذهنی« و گویههای 12، 16، 17، 20 خرده مقیاس » بیزاری از تکلیف« را میسنجند. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای
به صورت »همیشه«5=، »غالباً«4=، »گاهی اوقات«3 =، »بهندرت«2= و »هرگز«1= انجام میشود. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کسب شده از این پرسشنامه به ترتیب برابر با 25 و 125 خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 1و 4 به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. نمرات بین 25 تا 37 نشاندهنده اهمالکاری سازمانی خیلی کم یا عدم اهمالکاری سازمانی و نمرات 113 تا 125 نشان دهنده اهمالکاری سازمانی خیلی زیاد است. نمرات کمتر از 59 که همان نقطه میانه یا پنجاه درصدی است، نشان دهنده عدم تمایل به اهمالکاری سازمانی و نمرات بالاتر از 59 نشان دهنده تمایل به اهمالکاری سازمانی است.

پایایی و روایی
در پژوهش صفارینیا و امیرخانی رازلیقی (1390) پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی برابر با 0/75 و برای خردهمقیاسهای ناکارآمدی، تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیف به ترتیب برابر با 0/64، 0/73 و 0/64 به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 0/89 و برای خردهمقیاسهای ناکارآمدی، تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیف برابر با 0/88، 0/70 و 0/55 به دست آمد که میزان قابل قبولی است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از روایی همزمان پرسشنامه با پرسشنامه سهلانگاری اجتماعی صفارینیا (1389) حاکی از وجود رابطه مثبت معنیدار (r=0/63) بیم آنها بود. به علاوه، جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (PC) از طریق چرخش واریماکس مؤید وجود سه عامل دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک تحت عنوان »ناکارآمدی«، »تشویش ذهنی« و »بیزاری از تکلیف« بوده است.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 520 مشاهده

کد فایل:44683

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۹

حجم فایل ها:28.9 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 27,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط