پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

دسته بندي : علوم سیاسی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع انگیزش ریاضی دانش‌آموزان،
در قالب doc  و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

    پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان
     پرسشنامه‌ای که در این پژوهش به منظور سنجش انگیزش ریاضی دانش‌آموزان به‌ کار ‌رفته است، شامل 18 ماده و 3 خرده مقیاس که شامل «علاقه به ریاضی»، «عزت نفس ریاضی» و «انگیزش درونی» می‌باشد. در این پرسشنامه کم‌ترین نمره 18 و بیشترین نمره 82 است. ماده‌های 1 تا 10 مربوط به خرده ‌مقیاس علاقه به ریاضی است که توسط نعمتی (1388) با عنوان «عوامل مؤثر بر میزان علاقمندی دانش‌آموزان در درس ریاضی» تدوین شده است. در خرده مقیاس علاقه به ریاضی کم‌ترین نمره 10 و بیشترین نمره 50 است. ماده‌های 11 تا 15 مربوط به خرده‌ مقیاس عزت‌ نفس ریاضی و ماده‌های 16 تا 18 مربوط به خرده‌ مقیاس انگیزش درونی می‌باشند که از مقاله کورتر  (2005) با عنوان «انگیزش، استقلال و عملکرد ریاضی» گرفته شده است. در خرده مقیاس‌های انگیزش درونی و عزت نفس ریاضی از یک مقیاس لیکرت 4 درجه‌ای استفاده می‌شود.
    روایی پرسشنامه 18 ماده‌ای انگیزش ریاضی
لازم به ذکر است که روایی پرسشنامه علاقه به ریاضی در مقاله نعمتی (1388) و همچنین روایی پرسشنامه‌های عزت نفس ریاضی و انگیزش درونی در پژوهش کورتر (2005) خوب گزارش شده‌اند. در این پژوهش به منظور تعیین روایی پرسشنامه انگیزش ریاضی، از روش تحلیل عامل تأییدی  با استفاده از تحلیل ساختارهای گشتاوری  (AMOS) روی ماده‌های این پرسشنامه انجام گردید. جدول 1 شاخص‌های نیکویی برازش پرسشنامه انگیزش ریاضی را نشان می‌دهد.

جدول 1. شاخص‌های نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه انگیزش ریاضی
                       شاخص    مقدار استاندارد    مقدار شاخص در تحقیق
آزمون نیکویی برازش مجذور کای    معنادار نباشد    523/335
درجه آزادی    ...........    132
نسبت مجذور کای به درجه آزادی(2/df)    کم‌تر از 2 عالی، بین 2 و 5 خوب و بزرگتر از 5 برازندگی ضعیف    542/2
شاخص برازش تطبیقی (GFI)    بین صفر و یک، باید برابر یا بزرگتر از 9/0 باشد.    827/0
شاخص برازش افزایشی (IFI)    بین صفر و یک، باید برابر یا بزرگتر از 9/0 باشد.    817/0
ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA)    کم‌تر از 08/0    093/0
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI)    بین صفر و یک، باید برابر یا بزرگتر از 9/0 باشد.    776/0
شاخص برازش تطبیقی (CFI)    بین ص(NFI فر و یک، باید بزرگتر از 9/0 باشد.    814/0
شاخص برازندگی هنجارشده (NFI)    بین صفر و یک، باید بزرگتر از 9/0 باشد.    731/0
*اقتباس از : مسعودی (1391)

اندازه‌های برازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی مربوط به پرسشنامه انگیزش ریاضی در جدول 1 نشان می‌دهد که مقادیر مجذور خی (2 ) برابر است با 523/335 ، نسبت مجذور کای به درجه آزادی  (2/df) برابر است با 542/2، شاخص برازش تطبیقی (GFI) برابر است با 827/0، شاخص برازش افزایشی (IFI) برابر است با 817/0، ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب (RMSEA) برابر است با 093/0، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI) برابر است با 776/0، شاخص برازش تطبیقی (CFI) برابر است با 814/0، شاخص برازندگی هنجار شده (برابر است با 731/0 می‌باشند که به ملاک‌های برازندگی نزدیک است.    پایایی خرده مقیاس‌های انگیزش ریاضی
ضریب همسانی درونی پرسشنامه علاقه به ریاضی در مقاله نعمتی (1388)، 87/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش پایایی خرده مقیاس علاقه به ریاضی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 74/0 حاصل گردید. ضریب همسانی درونی خرده مقیاس انگیزش درونی در تیمز (1999)، 78/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر، به منظور سنجش ضریب پایایی خرده مقیاس انگیزش درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 71/0 حاصل شد. ضریب همسانی درونی خرده مقیاس عزت نفس ریاضی در تیمز (1999)، 86/0 گزارش شده است. در پژوهش حاضر، به منظور سنجش ضریب پایایی خرده مقیاس عزت نفس ریاضی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 83/0 حاصل گردید و نشان دهنده‌ی همسانی درونی بالای این آزمون است.

 


دسته بندی: علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 675 مشاهده

کد فایل:44865

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۲۹

حجم فایل ها:31.6 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط