پرسشنامه دبیران و مدیران

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع دبیران و مدیران،
در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسشنامه مدیران شامل 30 سئوال بستر پاسخ تخصصی در زمینه میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت بصورت چهار گزینه ای طراحی گردیده است و پرشسنامه  دبیران نیز شامل سئوال بسته پاسخ جهت سنجش میزان عملکرد مدیران، که بر اساس طیف لیکرت با پنج گزینه از (خیلی کم تا خیلی زیاد) امتیاز بندی شده، مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب با پاسخ آزمودنیها به سئوالات مذکور، هر یک از فرضیه های تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ترکیب و نحوه ارزش گذاری گزینه های هر یک از پرسشنامه ها به صورت زیرا انجام گرفت.

میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت
ردیف    مقوله های آگاهی مدیران    سئوالات
1    میزان آگاهی مدیران در زمینه برنامه ریزی    33، 28، 5، 1
2    میزان آگاهی مدیران در زمینه سازماندهی    29، 24، 20، 15، 4
3    میزان آگاهی مدیران در زمینه رهبری    27، 19، 18؛ 13، 8
4    میزان آگاهی مدیران در زمینه هماهنگی    3، 9، 32، 34
5    میزان آگاهی مدیران در زمینه تصمیم گیری    2، 10، 14، 22، 23
6    میزان آگاهی مدیران در زمینه کنترل و ارزشیابی    6، 7، 26، 30، 31

پرسشنامه عملکرد مدیران نیز که بر اساس طیف لیکرت طراحی گردیده است به صورت زیر امتیاز بندی شده است.
میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها
ردیف    مقوله های عملکرد مدیران    سئوالات
1    میزان آگاهی مدیران در زمینه برنامه ریزی    4، 11، 17،23
2    میزان آگاهی مدیران در زمینه سازماندهی    6، 9، 15، 21
3    میزان آگاهی مدیران در زمینه رهبری    8، 12، 18، 24
4    میزان آگاهی مدیران در زمینه هماهنگی    5، 10، 16، 22
5    میزان آگاهی مدیران در زمینه تصمیم گیری    2، 7، 14، 20
6    میزان آگاهی مدیران در زمینه کنترل و ارزشیابی    1، 2، 13، 19

نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت
خیلی زیاد    زیاد    تاحدودی    کم    خیلی کم
5    4    3    2    1
روایی  و پایایی  پرسشنامه:
یکی از متداولترین ابزار تحقیق پرسشنامه است که در اکثر پژوهشهای علوم رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای آنکه پرسشنامه به عنوان ابزاری معتبر، برای جمع آوری داده های تحقیق مورد استفاده قرار گیرد و اطلاعات حاصل از آن دقیق و معتبر باشد، لازم است از اعتبار و پایایی کافی برخوردار باشد.
مقصود از روایی (اعتبار) آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در ال به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی گردد.
منظور از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله یا وسله مشابه و قابل مقایسه با آن تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم. نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است
در تحقیق حاضر به منظور به حداکثر رساندن روایی آزمون از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین منابع مختلف دیگر در این زمینه استفاده شده است.
همچنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ استفاده شده است. به این صورت که ابتدا تعداد 10 برگ پرسشنامه با روش تصادفی ساده بین 10 نفر از مدیران و 40 پرسشنامه به روش تصادفی بین 40 نفر از معلمان بطور آزمایشی اجرا گردید و ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای پرسشنامه مدیران 86/0 =   و برای پرسشنامه معلمان 96/0 =    بدست آمد که می توان گفت پرسشنامه های تحقیق از پایایی لازم برخوردار است.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. (بازرگان و دیگران، 1379، ص 177). جامعه آماری این تحقیق را برخی مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه شهر تهران تشکیل می دهند که در مجموع تعداد 27 مدیر و 290 دبیر در دبیرستانهای پسرانه این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.
تعداد و روش نمونه گیری
انجام هر تحقیق علم مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان برسی کامل جامعه بصورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد برمی آیند که از طریق نمونه گیری اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های به دست آمده پیرامون نمونه بدست آورند و در نهایت از طریق تعمیم این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.
در این تحقیق به دلیل کم بودن تعداد مدیران ما تمام مدیران را به صورت سرشماری مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین در مورد دبیراننیز ما به صورت تصادفی به 5 نفر از دبیران هر دبیرستان که تحت نظارت مدیر به فعالیت مشغول هستند را مورد آزمون قرار دادیم.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های هر روش تحقیقی می باشد. بطور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و با تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه ای که صورتبندی کرده است، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند.
در تحقیق حاضر نیز به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماری (توصیفی و استنباطی) استفاده گردید. به این ترتیب که در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد فراوانی، نمودار های ستونی، میانگین و غیره استفاده شده است و در بخش امار استنباطی نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیات استفاده شده است.
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 589 مشاهده

کد فایل:44869

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۲۹

حجم فایل ها:26.5 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط