پرسشنامه فراشناخت 30سوالی

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع فراشناخت 30سوالی،
در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

پرسشنامه زیر یک مقیاس 30 گویهای خودگزارشی است که باورهای افراد دربارهی تفکرشان را میسنجد. پاسخها در این مقیاس براساس مقیاس چهار درجهای لیکرت =1 موافق نیستم، =2 کمی موافقم، =3 تقریباً موافقم، =4 کاملاً موافقم محاسبه میشود.

این پرسشنامه توسط ولز و کارترایت ساخته شده است و شیرینزاده این پرسشنامه را برای جمعیت ایرانی ترجمه و آماده نموده است. نمونهای به حجم 258 نفر 118 دختر و 140 پسر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای از دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه بالینی نیز متشکل از 25 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، 25 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 25 فرد بهنجار بود که به روش نمونهگیری در دسترس از مراکز درمانی شیراز انتخاب گردید. تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش پنج عامل واریماکس برای مهارناپذیری و خطر، MCQ-30 باورهای مثبت درباره نگرانی، وقوف شناختی، اطمینان به حافظه و نیاز به مهار افکار را استخراج نمود. علاوهبراین، برای این پرسشنامه سه نوع روایی دیگر (همزمان، همبستگی خرده مقیاسها با کل مقیاس و یکدیگر و روایی افتراقی) و سه نوع اعتبار (بازآزمایی، همسانی درونی و تنصیفی) گزارش شد. نتایج حکایت از این داشت که مقیاس MCQ-30 در جامعه ایرانی خصوصیات روانسنجی مطلوبی دارد و از آن میتوان در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی استفاده کرد. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونهی ایرانی 0/91 گزارش شده است. این مقیاس نیز دارای پنج عامل است (شیرینزاده دستگیری، .(1387
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 582 مشاهده

کد فایل:44873

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۳۰

حجم فایل ها:16.6 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط