پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

دسته بندي : علوم اجتماعی

توضیحات:

دانلود پرسشنامه با موضوع کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران  ،
در قالب doc و در 4 صفحه قابل ویرایش.

 

 

توضیحات:

 تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال 1995 ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر 40 گویه می باشد که 20 گویه آن کمال گرایی مثبت و 20 گویه دیگر کمال گرایی منفی را می سنجند و بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم  پاسخ داده می شود.
 20 گویه (2، 3، 9، 6، 14، 16، 18، 19، 21، 23، 24، 25، 28، 29، 30، 32، 34، 35، 37، 40) کمال گرایی مثبت و بیست گویه دیگر ( 1، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 17، 20، 22، 26، 27، 31، 33، 36، 38، 39) کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند. گویه ها در مقیاس 5 درجه ای لیکرتی، کمال گرایی آزمودنی ها را از نمره یک تا پنج در دو زمینه مثبت و منفی می سنجند. حداقل نمره آزمودنی ها در هریک از مقیاس های آزمون 40 و حداکثر آن 200 خواهد بود.
 بشارت (1382) جهت تعیین پایایی این مقیاس، ضریب آلفا برای زیر مقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب 90/0 و 87/0 برای کل آزمودنی ها 91/0 و 88/0 برای دانشجویان دختر 89/0 و 86/0 و برای دانشجویان پسر بدست آمده است که نشانه همسانی درونی بالای این مقیاس می باشد. همچنین بشارت (1382) ضرایب همبستگی بین نمره های 90 نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با فاصله 4 هفته برای کل آزمودنی ها 86/0=r  برای آزمودنی های دختر84/0=r  برای آزمودنی های پسر 87/0=r   محاسبه شد که نشانه اعتبار رضایت بخش مقیاس می باشد.
 در پژوهش ساداتی (1387)، ضریب آلفا برای مقیاس های کمال گرایی مثبت و منفی به ترتیب 87/0 و 85/0 به دست آمد، که ضرایب نشانه اعتبار رضایت بخش مقیاس می باشد.
 بشارت (1382) به منظور تعیین روایی مقیاس از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین زیر مقیاس های این آزمون با زیر مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1972) و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت (1967) و با روش تحلیل مولفه های اصلی آزمون استفاده کرد. ضرایب و نتایج به دست آمده، روایی مقیاس پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران (1995) را تایید می کنند.
در پژوهش ساداتی (1387) با استفاده از روش همسانی درونی، ضریب همبستگی هر گویه با نمره کل هر عامل مورد محاسبه قرار گرفت و 6 سوال (5، 8، 17، 22، 31، 38)، به دلیل همبستگی پایین با عامل خودش حذف شد، اما سایر گویه ها همبستگی بالا و متناسبی با نمره کل هر عامل داشت که این مساله حاکی از روایی مطلوب آزمون مذکور است.
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کمال گرایی مثبت و منفی 89/0  می باشد
 


دسته بندی: علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 562 مشاهده

کد فایل:44874

انتشار در:۱۴۰۰/۳/۳۰

حجم فایل ها:79 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: doc


اشتراک گذاری:
 قیمت: 25,000 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط