مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت مجازی

دسته بندي : مبانی نظری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت مجازی

در قالب word ود 25 صفحه وقابل ویرایش

 

قسمتی از متن فایل::

 

آموزش مجازی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسان و به منظور بهره برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین آزاد سازی مهارت های انسانی، به عنوان محور توسعه جوامع، توجه ویژه سازمانها و محافل علمی را به خود جلب نموده است. در این میان، میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت علوم به شمار می رود. امروزه اغلب هرجا به موضوع آموزش پرداخته شده، بیشتر تلاشها بر توجیه استفاده از آن به عنوان ابزار ارتقاء فردی بوده است که این دوران دیگر به سر آمده؛ اما گرایش به رویکرد تکنولوژی های نوین آموزشی، زمینه ساز ایجاد تحول فردی، دگردیسی جمعی و بهبود سازمانی شده است. این را اکثر سیاستگذاران، مدیران، برنامه ریزان و دیگر دست اندرکاران مطلعاند؛ و با تمام وجود پذیرفته اند. اما یک سوال اساسی برای آنها همچنان پابرجاست؛ آنها به چیزی فراتر از کاهش هزینه ها، گسترش بیشتر حیطه آموزشی و افزایش کارآئی نیازمندند . آنها از پس این سرمایه گذاری، با سوالی ژرفتر روبرو خواهند بود؛ کاهش هزینه ها، افزایش گستره عملکرد، آسایش بیشتر دست اندرکاران و غیره شاید برای کاربران عادی آموزش، جذاب باشد، اما برای یک مدیر ارشد وسیله ایست برای رسیدن به مجموعه اهداف استراتژیک (اژدری و دادخواه تیرانی،1390: 52).
یادگیری به دلیل طبیعت دانش مدار خود، نیازمند مهندسی مجدد تکنیک ها، راهبردها و رویکردهای خود بر اساس مدیریت دانش است. اگر دهة پایانی قرن بیستم دهة انفجار فناوری اطلاعات و ارتباطات بود، در دهة آغازین قرن بیست و یکم با هضم فناوری اطلاعات در سیستمها و فرایندهای مدیریتی، ما شاهد انقلاب مدیریت در دنیا خواهیم بود. انقلابی که ابعاد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. از این رو به منظور کاهش شکاف های علمی موجود، گذر از شرایط کنونی و تغییر جهت به سوی جامعه اطلاعاتی مبتنی بر تکنولوژیهای روز، مسیری غیر قابل اجتناب است . با ورود به عصر اطلاعات، یکی از نهادهای اجتماعی که در این عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد، نهاد آموزش در موسسات و یا آموزش سازمانی خواهد بود. در گذر به جامعه اطلاعاتی، نقش عمده بر دوش برنامه ریزان ، سیاست گذاران و ارائه کنندگان آموزش در موسسات آموزشی می باشد. اما پیش نیاز وارد شدن به این پهنه، گسترش سریع و وسیع آموزش الکترونیکی، از پایینترین تا بالاترین سطح نظام آموزشی کشور است. زمانی که در وضعیت پایدار و هزینه اثربخش، مخاطبین زیادی نیازمند آموزش هستند، آموزش الکترونیکی بهترین پاسخ است.
باید توجه داشت که یادگیری الکترونیکی همانند یادگیری کلاسی یکی از روشهای آموزش و یادگیری محسوب میشود و نکته مهم مکمل بودن یادگیری الکترونیکی با یادگیری سنتی است. بنابراین با توجه به ماهیت خاص آموزشهای سازمانی و توجه خاص به فعالیتهای عملی و نیز تقاضا محور بودن این نوع آموزشها، استفاده از توانایی فناوریهای یادگیری الکترونیکی مثل چندرسانه ای بودن و شبیه سازی فعالیتها، ترکیب یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی میتواند مکمل بسیارخوبی برای افزایش بهره وری تدریس و یادگیری در این نوع آموزشها باشد (لی ،2002: 33).
نویسندگان تعاریف مختلفی از یادگیری الکترونیکی ارائه کرده اند. یادگیری الکترونیکی را " هر نوع استفاده از وب و فناوریهای اینترنت برای ایجاد تجارب یادگیری " تعریف میکند (مادن و همکاران، 2010: 267). یادگیری الکترونیکی می تواند عرضه اطلاعات صحیح برای افراد مورد نظر در زمان مورد نظر باشد ؛ با این تفکر، محتوا دائمًا در حال تغییر میباشد . یادگیری الکترونیکی اصطلاحی است که برای تشریح استفاده از فناوریهای جدید برای ایجاد، توزیع، مدیریت، نظارت، یا به عبارت دیگر فعال کردن یادگیری در تمام سطوح می باشد. تعاریف یادگیری الکترونیکی شامل فعالیتهایی است که روی افزایش عملکرد تمرکز دارد و مجموعه وسیعی از کاربردهای فناوریهای شبکه میباشد و با سایر فناوریهای پیشرفته درگیر است. روزنبرگ معتقد است یادگیری الکترونیکی سه معیار اساسی دارد: معیار اول این است که یادگیری الکترونیکی یادگیری شبکه شده میباشد که در آن قابلیت بهروز شدن، ذخیره و بازیابی، توزیع و تسهیم آموزش یا اطلاعات وجود دارد. دوم یادگیری الکترونیکی برای کاربر نهایی از طریق رایانه عرضه می شود که فناوریهای استاندارد اینترنت را به کار می گیرد؛ و سوم یادگیری الکترونیکی در محدودة وسیعی از یادگیری و شیوههای یادگیری کاربرد دارد که فراسوی پارادایم های سنتی آموزش قرار دارد(روزنبرگ ،2002: 186).
پاولووسکی برای آموزش الکترونیکی پنج هدف اصلی شامل غلبه بر محدودیت های: جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی، فردی و نظام های رایج آموزشی را مشخص می کند(پاولوسکی ،2007: 270).

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازی
از عوامل مهم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه ابعاد آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و دانا به کار است. تحولات بزرگی که در زمینه های دانش هر سازمانی به طور روزانه اتفاق می افتد، نیازهای جدید آموزش را برای مشاغل مختلف به وجود می آورد که تحصیلات دانشگاهی صرف، پاسخگوی این نیاز نیست و به انواع دیگر آموزشها، مانند آموزش ضمن خدمت توجه دارد. آموزش ضمن خدمت، در حقیقت دانش جدیدی را در سبد آموزش های قبلی فرد قرار می دهد. در دنیای معاصر، بیش از هر زمان دیگر بقاء و دوام سازمان ها در گرو تعامل بین روش های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری ها فراسازمانی است. کلید اصلی این تعامل در استفاده از مکانیزم مؤثر آموزش ضمن خدمت کارکنان است .اصولاً آموزش های ضمن خدمت را جزیی از آموزش های مداومی می توان تصور کرد که انسان ها برای ایفای نقش مؤثر در روابط شغلی و به طور کلی روابط اجتماعی به آنها نیازمندند(کاظم پور و غفاری ،1390: 178).

قسمتی از پیشینه تحقیق::

پرموز(1392) نتیجه گرفت:به نظرمعلمان شهر تهران به روز نمودن دانش دبیران به موجب آموزش خدمت بیشترین اهمیت و افزایش انگیزه به موجب استفاده از فنون جدید تدریس در آموزش ضمن خدمت جهت رفع مشکلات کاری کمترین اهمیت را دارد و استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی به میزان زیادی با نیازهای آموزشی معلمان درزمینه دانش،نگرش ومهارت آنها انطباق دارد و بیشترین میزان انطباق در بین مولفه ها به مولفه استقرار آموزش ضمن خدمت مجازی با دانش دبیران تعلق دارد.
ابراهیمی و همکاران ( 1390 ) نشان دادندکه درصد قابل توجهی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شیوه آموزش مجازی را تأیید کرده و به آن تمایل داشته و برکارا بودن آن موافقت داشتند. در ضمن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای این نوع آموزش را لازم می دانستند.
خلخالی و همکاران ( 1390 ) در تحقیق خود نشان دادند که کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد حرفه ای و بهره وری انان در طول خدمت معلمان به طور معنی داری تأثیر دارد.

فهرست مطالب

مقدمه

آموزش کارکنان

ضرورت آموزش کارکنان

اصول آموزش ضمن خدمت

تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش کارکنان

آموزش مجازی

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازی

راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وری ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن

تحقیقات پیشین

منابع

پرسشنامه: آموزش ضمن خدمت

 

فایل دیگر با نامه دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش مجازی می توانید مشاهده فرمایید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش عالی مجازی

 

 

مشخصات فایل

 

 

نوع فایل: ورد آفیس

شرح ابعاد و مولفه های متغیر:
دارد

منبع:
دارد (فارسی و لاتین)

منابع جدید پیشینه: دارد

تاریخچه متغیر:
دارد

مدل های تحقیق:
دارد

جدول تعاریف متغیر:

پیشینه لاتین:
دارد

پیشینه فارسی:
دارد

جدول مولفه ها: دارد

تعداد صفحات: ۲۵

پرسشنامه رایگان:
دارد( با تفسیر و پایایی کامل)

گارانتی بازگشت وجه:
دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

 


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 495 مشاهده

کد فایل:48136

انتشار در:۱۴۰۰/۸/۹

حجم فایل ها:83 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 59

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط