دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره های هیجانی

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری طرحواره های هیجانی در 23 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

پژوهش های داخلی
پیرساقی، نظری، نعیمی، شفائی (1394) پژوهشی با هدف بررسی تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی انجام دادند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سبک های دفاعی و طرحواره های هیجانی در تعارض های زناشویی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل والدین کودکانی بود که در سال 93-92 در مهد کودک های شهرستان اردبیل نگهداری می شدند. تعداد 240 والد (120 زوج) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های تعارض های زناشویی (ثنایی و براتی، 1375)، سبک های دفاعی (اندروز، شاین، و بون، 1993) و طرحواره های هیجانی (لیهی، 2002) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که رابطه ی متغیرهای تعارض های زناشویی و سبک های دفاعی رشد یافته و رشد نیافته و طرحواره های هیجانی از نظر آماری معنی دار است. از بین متغیرها، تنها متغیر سبک دفاعی روان آزرده از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین، نتایج نشان داد که سبک دفاعی رشدنیافته بیشترین نقش را در افزایش تعارض های زناشویی داشت.
محمدخانی، سلیمانی، سیدعلی نقی (1393) پژوهشی با هدف بررسی نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری "افراد مبتلا به HIV"انجام دادند. شرکت کنندگان پژوهش 130 نفر از بیماران مبتلا به عفونت HIV بودند که به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه نموده بودند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون، طرحواره هیجانی لیهی و جمعیت شناختی گردآوری و از طریق روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که چهار طرحواره هیجانی: نشخوار فکری، تاییدطلبی از دیگران، دیدگاه ساده انگارانه و پذیرش هیجانات 38 درصد میزان تاب آوری را (R2=0.38) به شیوه معنادار پیش بینی می کنند (P<0.05). همچنین بر اساس تحلیل همبستگی بین طرحواره هیجانی مثبت مانند ابراز احساسات، دریافت تایید از دیگران، دیدگاه ساده انگارانه، ارزش های والاتر، توافق و پذیرش احساسات و تاب آوری رابطه مثبت معنادار و بین طرحواره هیجانی منفی مانند نشخوار فکری با تاب آوری رابطه منفی وجود داشت.
بیاضی، گوهری، حجت، بهراد، (1392) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب انجام دادند. به این منظور 100 نفر از بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بجنورد که تشخیص بیماری کرونری قلب را داشتند انتخاب و مقیاس طرحوارهای هیجانی لیهی (LESS) پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس-فرم کوتاه CISS) ) و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی(HADS) برای انها تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین طرحواره هیجانی عقلانی با سبک مقابله مساله مدار همبستگی مثبت و معنی دار (05/0P<215/0R=)  و بین طرحواره    هیجانی  سرزنش با سبک مقابله مساله مدار همبستگی  منفی و معنی داری (05/0P<219/0R=-) وجود دارد اما هیچکدام از طرحواره های هیجانی سبک مقابله مساله مدار را پیش بینی نمی کنند(159/0= (R2 بررسی ابعاد مختلف طرح واره های هیجانی نشان داد که مولفه ارزش های بالاتر، پیش بینی کننده معکوس روش مقابله هیجان مدار(271/0= R2) و مولفه عقلانی بودن، پیش بینی کننده معکوس روش مقابله اجتناب مدار(291/0 R2=) و مولفه نشخوار فکری، پیش بینی کننده اضطراب (47/0 R2= ) و مولفه کرختی، پیش بینی کننده افسردگی بود (484/0 R2=).

پژوهش های خارجی
کوتس  و بلانچارد –فیلدز  (2008) به بررسی راهبرهای تنظیم هیجان در مشکلات بین شخصی پرداختند. آنها استراتژی های تنظیم هیجان را در گروههای سنی جوان، میانسال و مسن در مشکلات بین فردی مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان خود را در شرایط خشم و غم در رابطه با یک دوست نزدیک تصور نمودند. تجزیه و تحلیل عاملی 4 عامل از استراتژی های تنظیم هیجان از جمله انفعال، ابراز احساسات، به دنبال اطلاعات عاطفی یا پشتیبانی و حل مشکل را نشان دادند. نتایج پزوهش نشان داد که شرکت کنندگان بر حسب سن تفاوت هایی را در تنظیم هیجان نشان دادند. به طوری که آزمودنی های مسن کاهش توانایی در ادغام احساسات و شناخت و کاهش تمایل برای ابراز خشم را نشان دادند.
کریوولویکا،  امریوب  و فولچیری  (2014) پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در بیماران پوستی انجام دادند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد. و از بین راهبردهای های نه گانه ارزیابی مجدد مثبت بیشترین ارتباط را دارا بودند.

مفهوم هیجان
عواطف از بزرگترین نعمت های الهی اند که در انسان به ودیت نهاده شده، زندگی بدون آن ها، بی روح، تیره و ماشینی می نماید. و سلامت روانی و عقلانی انسان ها تا حد زیدی به سلامت عاطفی و هیجانی وابسته است. وضعیت عاطفی می تواند قضاوت های فرد در مورد رفتارهای خود و دیگران و نیز نحوه برخوردهای اجتماعی وی را تحت تاثیر قرار دهد. جلوه های هیجانی نقش های متفاوتی ایفا می کنند؛ از جمله اینکه به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط با دیگران به کار می روند و فرد می تواند از طریق آن ها اطلاعاتی را در مورد احساسات، نیازها و امیال خود به دیگران منتقل نماید. از سوی دیگر نیز ما یا می گیریم پیام های هیجانی دیگران را بخوانیم، بازشناسی کنیم و طبق آن ها رفتاری مناسب انجام دهیم(قدیری، 1384).
طی سالیان به خاطر پیچیدگی زیاد هیجان، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. پل کلینجا و آن کلینجا (1981) تعریفی را ارائه کرده اند که عناصر اصلی تعاریف قبلی را شامل می شود. بر طبق این تعریف هیجان حاصل تعامل بین عوامل ذهنی، محیطی و فرایندهای عصبی و هورمونی است. آنها در تایید این تعریف، نکات زیر را مطرح می کنند:
1.    هیجان ناشی از تجاربی عاطفی مثل لذت و ناراحتی است.
2.    هیجان ها باعث می شوند تا فرد تبیین های شناختی خلق کند.
3.    هیجان ها باعث انواع سازگاری های درونی مثل بالارفتن ضربان قلب می شود.
4.    هیجان رفتارهایی را فرا می خواند که اغلب و نه همیشه، بیانی (خندیدن و گریستن)، هدفمند(کمک کردن یا اجتناب کردن)  انطباقی ( حذف چیزی که تهدیدی بالقوه برای بقا محسوب می شود ) هستند(فرانکن ، 2005؛ ترجمه اسفند آباد، محمودی و امامی پور،1392).

فهرست مطالب:
2-4-1.    مفهوم هیجان
2-4-2.    مدل فرا هیجان
2-4-3.    مدل درمان هیجان محور گرینبرگ
2-4-4.    مدل طرحواره هیجانی لی هی
2-4-4-1.    تایید تجربی الگوی طرحواره هیجانی
2-4-5.    مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه طرحواره های هیجانی
2-4-5-1.    پژوهش های داخلی
2-4-5-2.    پژوهش های خارجی
منابع فارسی
منابع لاتین


چیزی که این فایل را با بقیه فایل ها متمایز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرینت بودن آن می باشد تا خریدار از خرید خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری طرحواره های هیجانی) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.


نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.


دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 5643 مشاهده

کد فایل:7783

انتشار در:۱۳۹۸/۹/۱۴

حجم فایل ها:176


اشتراک گذاری:
 قیمت: 32,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط