بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
تحقیق حاضر با عنوان بررسی ابعاد پردازش شناختی در  دانش آموزان با اختلال های یادگیری از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش آموزش کودکان استثنایی در 100 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


====================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه پردازش شناختی کروز (1999) را که دارای شش بعد پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش مفهومی، سرعت پردازش و توجه می باشد، تکمیل کردند. این مقیاس توسط یک روانشناس مسلط به زبان انگلیسی ترجمه و با فرهنگ ایرانی منطبق شد. برای محاسبه روایی مقیاس از روش همبستگی درونی استفاده شد و ضرائب همبستگی از 37/0 تا 77/0 متغیر بود و پایایی مقیاس با روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 89/0 و برای زیر مقیاس ها از 72/0، برای پردازش بینایی تا 79/0، برای سرعت پردازش متغیر بود. در این مطالعه، برای بررسی تفاوت بین دختران و پسران با اختلال یادگیری با توجه به عامل پایه تحصیلی در ابعاد مقیاس پردازش شناختی از روش آماری تحلیل واریانس دو سویه استفاده شد نتایج نشان داد که نمره های پایه های تحصیلی مختلف در ابعاد پردازش شناختی جز در سرعت پردازش تفاوت معنی داری ندارد، در بین دختران و پسران در زمینه پردازش شنوایی، پردازش مفهومی و سرعت پردازش تفاوت معنی داری وجود دارد و مشکلات دختران بیشتر از پسران بود و تعامل بین پایه های تحصیلی و جنسیت در ابعاد پردازش شنوایی و پردازش مفهومی معنادار بود. همچنین برای بررسی تفاوت بین ابعاد مقیاس ارزیابی پردازش شناختی در میان دانش آموزان با اختلال یادگیری از آزمون اندازه گیری مکرر استفاده شد، یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین ابعاد مختلف مقیاس در دانش آموزان با اختلال یادگیری وجود دارد و بین کودکان گروه نمونه کمترین میانگین مربوط به بعد پردازش متوالی و پس از آن بعد توجه می باشد و بیشترین میانگین مربوط به بعد پردازش بینایی است که این یافته می تواند در آموزش این کودکان بکار گرفته شود. دارا بودن بیشترین مشکلات در بعد توجه با نظر به اهمیت مهارت های توجه برای تمرکز بر فعالیت ها به ویژه در کلاس درس و تاثیراتی که به وضوح در یادگیری و پردازش اطلاعات دارد، استفاده از روش ها و برنامه های آموزشی که بر تقویت این بعد اثر می گذارند، می تواند گام موثری در پیشرفت تحصیلی آنان باشد.

مقدمه
تمام دانش آموزان در سنین و دوره های تحصیلی مختلف از نظر سطح یادگیری یکسان نبوده و بعضی از آن ها به ویژه در سال های اول تحصیل، شرایط همگون با گروه خود را از دست داده و رفتار آن ها آموزگاران را مجبور  به  ارجاع به متخصصان می کند (برادری، 1377؛ به نقل از محمدی، بهنیا و فرهبد، 1388). اگرچه این کودکان دارای ظاهر و هوش طبیعی هستند، لیکن در مدرسه هنگام آموزش خواندن، نوشتن و حساب  دچار مشکلات جدی می شوند. واژه " اختلالات یادگیری " برای تبیین چنین مواردی، اولین بار توسط ساموئل کرک  در سال 1963 بکار برده شد. تقریبا نیمی از کودکانی که خدمات آموزش و پرورش ویژه دریافت می کنند و حدود 5 درصد از کل جمعیت مدارس دولتی به عنوان اختلال یادگیری شناخته شده اند (لیون ، 1996). و معمولا نسبت آن در پسران بیشتر از دختران و سه تا چهار برابر بیشتر است. مشکل هر فرد دارای  اختلال یادگیری منحصر به فرد است که ترکیب و سطوح مختلفی از مشکلات و سختی ها را نشان می دهد. یکی از ویژگی های مشترک افرادی که در یادگیری دچار اختلال هستند، حوزه های نابرابر توانایی هاست. اصطلاح اختلال یادگیری به یک اختلال نوروبیولوژیکی در یک یا بیشتر فرایندهای روانشناختی پایه مربوط به فهم یا کاربرد زبان گفتاری یا نوشتاری گفته می شود. این شرایط که ممکن است بر توانایی شخص در صحبت کردن، گوش دادن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبات ریاضی تاثیر بگذارد، به علت کارکرد نابهنجار مغز بوجود می آید (لرنر و جونز ، 2008). به دلیل کارکرد بد مغز، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری اطلاعات را به شیوه ای متفاوت از کودکان عادی دریافت  و  پردازش می کنند (بشرپور، عیسی زادگان و احمدیان، 1391).
یکی از بارزترین ویژگی های انسان و متمایز کننده وی از حیوانات، شناخت و تفکر اوست. انسان نه تنها به ادراک مستقیم از جهان دست می زند بلکه دارای توانایی هایی برای دریافت و پردازش اطلاعات است و این توانایی نیز به مدد تحول و تکامل ساختمان عصبی بسیار منظم و در عین حال پیچیده انسان است، که در جریان تکوین فرد حاصل شده است (مقدم، استکی، سعادت و کوشکی، 1389). وجود هر گونه نارسایی یا نقص در پردازش اطلاعات می تواند منجر به رفتارهای ناسازگارانه، مشکلات تحصیلی و دشواری در پرداختن به امور روز مره شود.

فهرست مطالب بررسی ابعاد پردازش شناختی در  دانش آموزان با اختلال های یادگیری به صورت زیر می باشد:
چکیده

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات   
1-2- بیان مسأله   
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش   
1- 4- اهداف پژوهش   
1-4-1- هدف کلی   
1-4-2- اهداف جزئی   
1-5- سوال های پژوهش   
1-6- تعریف مفهومی متغیرها   
1-6-1- پردازش اطلاعات   
1-6-2- اختلال یادگیری   

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش های پیشین
2-1- مقدمه   
2-2- سیرتحولی تاریخی اختلالات یادگیری   
2-3- تعاریف اختلال یادگیری   
2-4-  مشکلات ویژه اختلال یادگیری   
2-4-1- نقص توجه   
2-4-2- پردازش اطلاعات   
2-4-3- مشکلات هماهنگی حرکتی   
2-4-4- مشکلات اجتماعی   
2-4-5-  اختلال خواندن   
2-4-6- مشکلات زبان شفاهی   
2-4-7- اختلال نوشتن   
2-4-8- اختلال حساب   
2-4-9- مشکلات حافظه   
2-5- سبب شناسی اختلال یادگیری   
2-5-1- عوامل عصب شناسی   
2-5-2-عوامل ژنتیکی  
2-5-3- عوامل محیطی   
2-5-4- تاخیر در تحول   
2-6- شیوع اختلال یادگیری ویژه   
2-7- نظریات پردازش اطلاعات   
2-7-1- نظریه اتیکنسون و شفرین   
2-7-2- نظریه سطوح پردازش   
2-7-3- نظریه رمز دو گانه   
2-7-4- مدل پردازش توزیع موازی   
2-7-5- مدل پیوندگرایی   
2-8- پیشینه پژوهش   
2-8-1- پردازش اطلاعات در افراد با اختلال یادگیری   
2-8-2- پردازش اطلاعات در افراد با نیازهای ویژه   
2-9- نتیجه گیری از تحقیقات پیشین   

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه   
3-2- طرح تحقیق و بیان متغیرهای تحقیق   
3-3- جامعه آماری، نمومنه و روش نمونه گیری   
3-4- تعاریف عملیاتی متغیرها   
3-4-1- پردازش اطلاعات  
3-4-2- اختلال یادگیری   
3-5- ابزار پژوهش   
3-5-1- پرسشنامه پردازش شناختی   
3-6- شیوه اجرای پژوهش   
3-7- روش تجزیه و تحلیل پژوهش   

فصل چهارم: نتایج پژوهش
4-1- مقدمه   
4-2- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش   
4-3- یافته های مربوط به سوالات پژوهش   

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه   
5-2- تحلیل سوالات پژوهش   
5-3- جمع بندی   
5-4- محدودیت های پژوهش   
5-5- پیشنهادهای پژوهشی   
5-6- پیشنهادهای کاربردی  
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی   
منابع انگلیسی  
پيوست‌ها   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 3521 مشاهده

کد فایل:9441

انتشار در:۱۳۹۶/۴/۴

حجم فایل ها:396


اشتراک گذاری:
 قیمت: 35,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط