بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی تربیتی در 110 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
====================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده          
هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر(8 تا 12 ساله) دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال شهرستان اسکو است. گرایش این پژوهش کاربردی می باشد. این تحقیق باروش مداخله ای و درمان و گردآوری و تحلیل پرسشنامه ها در جامعه آماری به دست آمده و سپس بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ابتدا توسط معیار تشخیصی IIV DSM یک تشخیص اولیه صورت گرفته سپس توسط یک مصاحبه با خود کودک و مشاهده رفتار وی توسط پژوهشگر و نیز مصاحبه با والدین آنها کار غربالگری را به اتمام میرسانیم،در نهایت یک گروه 30 نفره از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انتخاب می گردند، سپس به طور تصادفی این 30 نفر در دو گروه 15 نفری(گروه گواه وگروه آزمایش) قرار می گیرند،سپس از دو گروه گواه و آزمایش آزمون خودپنداره پیرز-هاریس را گرفته شد و 8 جلسه درمان رفتاری- شناختی راهر هفته یک جلسه وهر جلسه به مدت یک ساعت ونیم با گروه آزمایش برگزار کرده ودر آخر در هر دو گروه مجدداً آزمون خودپنداره را برگزار نموده و نهایتاً توسط آزمون های آماری تاًثیر درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان کمبود توجه/بیش فعال سنجیده میشود.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درمان رفتاری /شناختی بر افزایش خودپنداره کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مؤثر است.

مقدمه
مطالعه و پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان،یکی از حوزه های مهم ، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان انواع اختلالها در دوره کودکی ، اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، شایع ترین اختلال عصبی – رفتاری است که در دوره کودکی (قبل از 7 سالگی ) تشخیص داده می شود. در بین تمام مشکلات رفتاری شایع در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به عنوان اختلالی است که بیشترین تعداد پژوهشهای علمی در خصوص آن صورت گرفته است ، بطوری که هر سال حدود 100 مقاله علمی در مورد آن منتشر می شود (ریف  ، 2000،ترجمه برجعلی، 1389).
پیچیدگی ماهیت اختلال که لزوم توصیف و شناساندن آن را می طلبد ، تنوع راهبردهای تشخیصی ، مشکلات توأم با این اختلال و سطوح مداخلات درمانگری طرح ریزی شده ، این گستردگی پژوهش ها را توصیه می کند. (کیت  ، 1999 ترجمه علیزاده ، همتی و رضایی ، 1387 ) .
افراد با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی اغلب علایمی دارند که به قدر کافی شدید است و همچنین به نحوی است که با عملکرد و فعالیت های زندگی فرد تداخل می کند . کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند و هم به لحاظ آموزش و هم از نظر اداره کلاس همواره چالش قابل ملاحظه ای را در مقابل معلمان قرار می دهند. چنین کودکانی ممکن است داخل یا بیرون از صندلی شان باشند، ممکن است دیگران را اذیت کنندیا حتی رفتارهای پرخاشگرانه ای نظیر زدن یا کشیدن مو انجام دهند(هاردمن  ، 2002) .بطور کلی محیط مدرسه برای این کودکان شرایطی فراهم می آورد که بیشترین کمبودها را در زمینه حفظ توجه ، کنترل تکانه و فرمانبرداری بروز می دهند(محمد اسماعیل ، 1385).
این کاملا عادی است که کودکان جنب و جوش کنند و تحرک داشته باشند و از بازی کردن لذت ببرند ولی کودکانی هستند که بسیار بی قرار، زیاد فعال ، حواس پرت ، بی ثبات و تکانشی هستند. بیان شده است که این اختلال شایع ترین دلیلی است که کودکان را به خاطر آن به درمانگاههای بهداشت و روان می آورند(علیزاده ، 1384 ).
اگر چه درمانهای مختلفی برای اختلال کمبود توجه / بیش فعال ابداع شده است ولی تعداد کمی از آنها به قدر کافی یا در حد مقدماتی پشتوانه تجربی دارند. این درمانها عبارتند از : دارو درمانی ،آموزش بالینی / مشاوره با والدین ، مدیریت وابستگی ویژه والدین و کلاس درس ، درمان شناختی – رفتاری(برجعلی ، 1389 ). بکارگیری ترکیبی از روشهای درمانی توسط والدین ، معلمان و متخصصان بطور هماهنگ و پذیرش کودک از طرف آنها به عنوان فردی که نیازمند کمک است ، باعث پیشرفتهای قابل ملاحظه  در رفتار کودکی میشود.(محمد اسماعیل ، 1385 ).
درمان شناختی – رفتاری موضوع را بر این قرار می دهد که آسیب شناسی روانی نتیجه نابهنجاری در فرایند شناختی است ، به ویژه فرض بر این است که مشکلات افراد مربوط به تحریف ها و نقص های شناختی هستند (استالارد ، 2005 ، ترجمه علیزاده ، روحی و گودرزی1389). ویژگی های رویکردهای شناختی -رفتاری نظیر ارتباط کاری تجربی و اشتراکی ، فعال بودن ، هدفدار بودن ، متمرکز بودن بر مشکل ، آموزش مهارتهای مقابله و تاکید بر باز خورد به ویژه برای درمان مراجعان نوجوان بسیار متناسب است (عطایی ، 1390).
کارآمدترین و موثرترین رویکردها برای نوجوانان ، رویکردهایی است که از آغاز عمل گرایند و با آنچه نوجوان به عنوان مشکل ادراک می کند و مستلزم تغییر است ، تناسب دارند(وندر  ،1990 ،ترجمه خدایاری فرد ، عابدینی ، 1386 ). آناستوپولوس  و شامز  (2001 ) معتقدند که هیچ یک از این رویکردهای درمانی اثربخش و علاج قطعی نیستتند. این درمانها فقط نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را کم می کنند و مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مبتلا به این اختلال را بهبود می بخشند(برجعلی،1389).
بنابرین در این پژوهش قرار است ، با توجه به میزان شیوع و بروز بالای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کودکان و ماندگاری این اختلال، در صورت عدم شناسایی در کودکی تا دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی و تأثیر مخرب این اختلال برآنها و نیز باتوجه به اینکه عزت نفس نوجوانان مبتلا به این اختلال نیز پایین است و اکثراً روابط اجتماعی نامناسب دارند(بارکلی  ،1991؛ ترجمه عابدی و قوامی، 1388)، اثربخشی درمان شناختی- رفتاری را بر خودپنداره کودکان بیش فعال / نارسایی توجه بررسی کنیم.

فهرست مطالب بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه                                
بیان مسئله                            
ضرورت انجام تحقیق                    
فرضیه تحقیق                          
سوال تحقیق                           
تعاریف نظری                          
تعاریف عملیاتی                        
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه                                
اختلالهای دوران کودکی                  
ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان      
طبقه بندی اختلا لهای کودکان            
پیشینه ی تاریخی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی   
تعاریف اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی   
اختلال نارسایی توجه با / بدون جنبشی (ADD+Hیا ADD-H)  
همه گیر شناسی        
متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی)  
عوارض قبل از تولد                         
رفتار والدین                               
مصاحبه و فنون شرح حال                      
خانواده و تاریخچه روانپزشکی فرد             
تاریخچه طبی و رشدی                          
وضع سلامت ضعیف مادر                          
ابزارهای سنجش استاندارد                     
معیارهای تشخیصی انجمن روان پزشکی امریکا     
آزمون های عصب روان شناختی                   
سنجش مبتنی بر کلینیک                        
تشخیص افتراقی                               
مراحل ارزیابی اختلال بیش فعالی               
اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و ملاحظه های مربوط به جنسیت          
راهبردهای درمان                             
دارو درمانی                                 
تأثیرات رفتاری داروهای محرک                 
اثرات بر کنترل رفتاری و توجه                
تأثیرات بر عملکرد شناختی و تحصیلی           
اثرات بر روابط اجتماعی                      
زیان های دارو درمانی                        
رفتار درمان                                 
پیشینه درمان شناختی -  رفتاری               
درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان  
پیش نیاز آموزش مهارتها در درمان شناختی – رفتاری       
درمان چند الگویی                            
مفهوم خودپنداره                            
شخصیت و خودپنداره                           
اجزاء خودپندارنده                           
خودپنداره و عزت نفس                         
عوامل مؤثر بر خود پنداره                    
مطالعات انجام شده در داخل  ایران            
مطالعات انجام شده در خارج از ایران          
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
مقدمه                                       
روش تحقيق                                   
متغيرهاي تحقيق                            
جامعه آماری                                
نمونه آماری و روش نمونه گیری     
روش هاي گردآوري داده ها                    
روش مداخله ودرمان                          
معرفی مقیاس و کاربرد پرسشنامه خودپنداره پیرز – هاریس کودکان  
فنون آماري مورد استفاده     
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه                                      
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه                                      
یافته ها                                   
محدودیت های پژوهش                          
پیشنهادات کاربرد              
پیشنهادات پژوهشی        
منابع و مآخذ                                
منابع لاتین                    
پیوست ها                             
چکیده انگلیسی                دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 3170 مشاهده

کد فایل:9444

انتشار در:۱۳۹۶/۴/۴

حجم فایل ها:327


اشتراک گذاری:
 قیمت: 39,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط