فایل های دسته بندی نفت و گاز - صفحه 1

خوردگي در صنعت حفاري چاههاي نفت

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی نفت

قیمت : 43,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل