فایل های دسته بندی مهندسی مکانیک - صفحه 1

INTERNAL FLOATING ROOF-Cone Roof (without column)-68 m- truss type

INTERNAL FLOATING ROOF-Cone Roof (without column)-68 m- truss type | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: dwg , pdf , mdl

قیمت : 350,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

FEM Calculation due to Mixer load on a nozzle of a Storage Tanks

FEM Calculation due to Mixer load on a nozzle of a Storage Tanks | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 200 | فرمت فایل: doc, sap, PDF, DWG

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی طراحی مخازن ذخیره به همراه ترجمه نکات کلیدی از استاندارد و Hand Book & STD

جزوه آموزشی طراحی مخازن ذخیره به همراه ترجمه نکات کلیدی از استاندارد و Hand Book & STD | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 100 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنماهای آموزشی بازرسی فنی

راهنماهای آموزشی بازرسی فنی | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 150 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Erection Procedure of Internal Floating Roof(Dome)

Erection Procedure of Internal Floating Roof(Dome) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Erection Procedure of Fixed Roof-Cone & Dome

Erection Procedure of Fixed Roof-Cone & Dome | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Erection Procedure for Floating roof tank

Erection Procedure for Floating roof tank | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 100 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Spherical Tank erection Procedure

Spherical Tank erection Procedure | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 89 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

SHELL Company STD Drawings for Storage Tanks

SHELL Company STD Drawings for Storage Tanks | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 300 | فرمت فایل: pdf , dwg

قیمت : 350,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Weld Map/NDT Map for Crude Oil floating roof Storage Tanks

Weld Map/NDT Map for Crude Oil floating roof Storage Tanks | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: pdf , doc

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Standard Drawing Of Snamprogetti Company For Floating Roof Storage Tanks

Standard Drawing Of Snamprogetti Company For Floating Roof Storage Tanks | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Standard Drawing of SHELL Company for all Departments

Standard Drawing of SHELL Company for all Departments | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 1000 | فرمت فایل: dwg

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی